Saray Keyfi Osmanlı Kahvesi Ürün Satış ve Pazarlama Bayiliği

Saray Keyfi Osmanlı Kahvesi’nin bayilik ve distribütörlükler konusudur. Kahve sektöründe yerini almak isteyen girişimciler iş kurmak ve dükkan açmak hususunda Saray Keyfi Osmanlı Kahvesinden yardım alabilirler.

Tadı Eski Kendisi Yeni

Saray Keyfi Osmanlı Kahvesi, yüz yıllardan bu yana tüketilen kahveye yeni bir lezzet katmak ve bakış açısı getirmek amacı ile yola çıkmış ve müşterilerinin damaklarında eşsiz bir lezzet bırakmayı başarmıştır. İçerisindeki, Yemen Kahvesi, Melengiç, Salep, Damla Sakızı, Keçi Boynuzu, Çikolata, Krema ve Karamelden oluşan 8 farklı karışım sevgi ve muhabbetle harmanlanarak Saray Keyfi Osmanlı Kahvesini meydana getirmiştir.

Saray Keyfi Osmanlı Kahvesi yaklaşık 4 yıldır online olarak satışa sunduğu ürünlerin büyük beğeni toplaması sonrasında üretim bölgesi olan Adıyaman’ın sınırları dışına çıkarak dağıtım ağını genişletmek gayesi ile yeni bir bayilik ağı kurma stratejisini benimsemiştir. Bu amaçla bütün Türkiye’de bayilikler ve distribütörlükler verilmesi amaçlanmaktadır. Saray Keyfi Osmanlı Kahvesi’nin lezzetini geniş müşteri kitlesine ulaştırmak amacı ile bizimle çalışmak isterseniz aşağıda belirtilen şartları inceleyip belirtilen iletişim kanallarından bize dönüş yapabilirsiniz.

saraykeyfi

 

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar;

Bir yanda Reyon Gıda Ürünleri (bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır) ile diğer yanda …… ……. (bundan sonra Bayi olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullarla aralarında bir bayilik anlaşması yapmayı kabul etmişlerdir.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu;

Sözleşmenin konusu ŞİRKET tarafından üretilen ve/veya dağıtımı yapılan ürünlerle ilgili Bayilik verilmesidir.

Madde 3- Bölge;

3.1. ŞİRKET sözleşme konusu ürünleri bölgesinde yeniden satış amacıyla Bayi’ye verecektir.

Bölgenin sınırları aşağıdaki şekilde beraberce tespit edilmiştir.

Satış Bölgeleri : …………………………………………………………

3.2. ŞİRKET üçüncü maddede belirtilen bölgede toplu tüketim yerleri ve Büyük Kurumsal anlaşmalar hariç olmak üzere Bayi’ye rakip olacak şekilde doğrudan satış yapmayacaktır.

3.3. Bayi 3.1. maddede belirtilen ve kendisine tahsis edilen bölge içinde sözleşme konusu malların satışını arttırmak için tüm gayret ve çabasını sözleşme konusu malların satışına yoğunlaştıracaktır.

Bayi tüm aktif satış çabasını kendi bölgesine yoğunlaştırmalıdır. Bu nedenle başka bayilerin bölgelerinde de aktif faaliyet göstererek gücünün bölünmesine yol açmamalıdır. Bu amaca ulaşılabilmesi için Bayiinin kendisine ayrılan ve 3.1. maddede tanımlanan bölge dışında alt bayiler ataması, şube açması, dağıtım deposu kurması vb. davranışlarla aktif satış politikaları izlemesi yasaklanmıştır.

3.4. Bayi, sözleşme konusu malları sadece ŞİRKET’ten veya Bölge Bayilerinden alacaktır.

Madde 4- Satış Hedefleri;

Bayi, sözleşme konusu malların tüm çeşitlerinden satın alarak dağıtmak ve taraflarca tespit edilecek hedeflere ulaşabilmek için belirli miktarlarda satmak zorundadır. Taraflar bayiinin mevsimlere göre ve yıllık olarak satış hedeflerini aşağıdaki şekilde tespit etmişlerdir. Bu hedeflerin her yıl biraz daha arttırılması tarafların ortak dileğidir. Bu nedenle Bayi bu hedeflere ulaşmak için çaba sarf edecektir. Bir önceki satış hedefini aşan bayilerin satış hedefleri, bir önceki yıl fiilen gerçekleştirdikleri miktarlar dikkate alınarak arttırılır.

Bayilik Başlangıcında Deneme Amaçlı Olarak

Bölge Bayisi Kolisi 150 TL ( Kargo ve KDV Dahil ) den olmak koşulu ile ….. Koli alcaktır.

İl Bayisi talebinde bulunanlar Kolisi 160 TL ( Kargo ve KDV Dahil ) den olmak koşulu ile …. Koli alacaktır.

Bu alınan ürünlerin satışına bakılarak ilgili bayi adayının potansiyeli anlaşıldıktan sonra şirket dilerse ilgili aday ile bayilik sözleşmesi imzalayabilir.

Şirket bayilik talebinde bulunan adaylar aldıkları bu ürünleri tüketmeden aynı bölge için başka bir bayilik talebi almaz. Ancak Bayilik denemesi için alınan ürünlerin çok uzun süre geçmesine rağmen istenen potansiyele ulaşmaması durumunda ŞİRKET zarara uğramamak ve yeni bayi taleplerini kaçırmamak için yeni bayilik talebi alabilir. Bu süre maksimum 6 aydır.

Madde 5- Alt Bayilik;

Bayi, kendisine ayrılan bölge içinde alt bayilikler atayabilir; bayi bir dağıtım sistemi oluşturmak zorundadır. Şu kadar ki atayacağı alt bayiliklerle ilgili olarak ŞiRKET’in yazılı onayını almak zorundadır. Bununla birlikte alt bayilere karşı ŞiRKET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Alt bayiinin ŞİRKET tarafından oluşturulan dağıtım ağına, ürünlerinin imajına zarar verebilecek davranışlarının ya da bu sözleşmeye veya bayi ile alt bayi arasındaki sözleşmeye aykırı davranışlarının tespit edilmesi halinde, ŞİRKET’in diğer hakları saklı kalmak üzere, ŞİRKET bayiden bu alt bayiliğe derhal son vermesini isteyebilir.

Bayiinin haksız yere bu isteği yerine getirmemesi halinde ŞİRKET bu sözleşmeyi fesih edebilir.

Madde 6- Bölgenin Daraltılması;

Bayiinin tespit edilmiş olan hedeflere ulaşmakta başarısız olması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde ŞİRKET sözleşmeyi feshedebileceği gibi bayiinin kabul etmesi halinde sözleşmeyi feshetmek yerine bayiinin bölgesini daraltabilir.

Madde 7- Rekabet Yasağı;

Bayi, doğrudan veya dolaylı olarak sözleşme konusu ürünlere rakip olabilecek ürünlerin üretimi ile uğraşamayacağı gibi bu gibi malların alım satımını veya dağıtımını yapamaz. Sözleşme konusu ürünlere rakip olan ürünlerin reklamını yapamaz veya katkıda bulunamaz.

Bayiinin tüzel kişi olması halinde rekabet yasağı ortakları için de geçerlidir.

Madde 8- Reklamlar;

Bayi, kendi bölgesinde satışı arttırmak amacıyla reklam ve diğer satış arttırma faaliyetlerinde bulunmak zorundadır. Bayiinin reklam amacıyla kullanacağı tabela, afiş, pano, ışıklı pano gibi reklam vasıtaları ŞİRKET tarafından tespit edilen standartlara aykırı olamaz. ŞİRKET reklam vasıtalarının kendi standartlarına uygun olup olmadığını denetleme hakkına sahiptir. Bunların yapılmasında Bayi talep ederse ŞİRKET kendilerine yardımcı olacak, ancak giderler Bayi tarafından ödenecektir.

Bu faaliyetlerin ŞİRKET tarafından yapılması halinde Bayi, ŞİRKET tarafından yapılacak her türlü genel reklam ve promosyon çalışmalarına destek olmak ve bunların giderlerine katkıda bulunmak zorundadır.

Bayiinin reklam ve promosyon giderlerine ne miktarda katkıda bulunacağı bir önceki yıl satışları göz önünde bulunarak ŞİRKET tarafından bayiler arasında haksızlığa yol açmayacak şekilde tespit edilir.

Madde 9- Siparişler ve Teslim;

Siparişler ŞİRKET’in üretimini planlamasına yetecek kadar süre önceden bildirilmelidir. Bu süre en az teslim tarihinden önce …..gündür. Bu süre içinde siparişler ŞİRKET tarafından hazırlanacak ve Bayiinin teslim almasına hazır bulundurulacaktır. Teslim kargolar vasıtası ile yapılır. Taşıma giderleri, taşıma sırasında mala gelebilecek her türlü zarar ŞİRKETE aittir.

Bayi mallarının ŞİRKET tarafından taşınmasını istediği hallerde de satış fabrika teslimi olarak yapılmış sayılır; bir önceki paragraf hükümleri bu durumda da aynen uygulanır.

Olağanüstü sebeplerle ya da aşırı talep nedeniyle stokların yeterli olmaması, grev, teknik arıza gibi umulmayan haller nedeniyle ŞİRKET’in kontrolünde olmayan diğer sebeplerle teslimatta gecikme olması halinde ŞİRKET’e herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Madde 10- Kalite Garantisi;

Sözleşme konusu ürünlerin mevzuatta öngörülen kalite ve standartlara uygun olarak üretilmemesinden doğacak zararlar ŞİRKET’ e aittir. Şu kadar ki, Bayiinin saklama koşullarına ya da son kullanma sürelerine uymama gibi kendi kusurundan kaynaklanan zararlardan sorumluluk Bayie aittir.

Üretim hakları nedeniyle bozuk olan malların bedelleri ŞİRKET tarafından ödenecektir.

Madde 11- Sözleşmeden Doğan Hakların ve Borçların Devri;

Sözleşmenin taraftan bu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını diğer tarafın onayı olmaksızın kısmen de olsa üçüncü kişilere devredemezler. Diğer taraf haklı sebeplere dayanarak böyle bir onayı vermekten kaçınabilir.

Bu hüküm sözleşme konusu malların ŞİRKET tarafından 3. bir işletmeye ürettirilmesi veya dağıttırılmasını engellemez.

Madde 12- Müşterek Satış Politikalarına Uyma;

Bayii, sözleşme konusu malların satışını arttırma hedefine yönelik olarak kendi satış politikalarını serbestçe tespit edip uygulayabilir. Şu kadar ki, bu politikalar ŞİRKET tarafından oluşturulan dağıtım ağının uyguladığı genel politikalara, sözleşme konusu ürünlerin imajına ve dağıtım ağının düzgün bir şekilde işlemesine zarar vermemelidir. ŞİRKET, bayiye yeniden satış fiyatlan konusunda tavsiyede bulunabilir.

Madde 13- Bayinin Dağıtımda Teknik Standartlara Uyma Zorunluluğu;

Bayi, dağıtımda kullanacağı taşıma vasıtalarını, araç ve gereçleri ŞİRKET tarafından tüm dağıtım ağında geçerli olacak şekilde tespit ettiği objektif kalite ve görünüm standartlarına uyduracaktır.

Bayiinin bölgesinin özelliklerine göre asgari bulundurulması gereken taşıma vasıtası, araç ve gereçlerin neler olduğu ŞİRKET tarafından tespit edilir.

Taşıma vasıtalarının, araç ve gerecin satın alınması ve standartlara uydurulması ve bakım onarım giderleri bayiye aittir.

Madde 14- Ödeme Şartları;

Bayi tarafından alınan malların bedelleri peşin olarak alınır. Bayiinin iş hacmine göre vade yapıp yapmamakta ŞİRKET serbesttir.

Uyuşmazlık durumunda ŞİRKET defterleri kesin delil teşkil edecektir.

Madde 15- Denetim ve Yardım;

ŞİRKET bayilerin kendi bölgelerinde satışlarını arttırmalarına yardımcı olmak için uygun gördüğü bölgelerde çalışmalar yapabilir. Bayi, bu gibi çalışmaların yapılmasında ŞİRKET yetkililerine yardımcı olacaktır.

ŞİRKET bayilerinin özellikle teknik standartlara uymalarını sağlamak gayesi ile denetimler yapabilir ve bayiye görüş ve tavsiyelerde bulunabilir.

Madde 17- Sözleşmenin Süresi;

Sözleşme 1 yıl için akdedilmiştir. Taraflar sözleşme süresinin dolmasından 2 ay önce sözleşmeyi uzatmak istediklerini bildirmedikçe sözleşme süre sonunda sona erer.

Madde 18- Sözleşmenin Feshi;

Haklı bir sebebi olmaksızın sözleşmenin süresi dolmadan önce sözleşmenin feshi halinde sözleşmeyi fesheden taraf diğer tarafın her türlü zararını ödemekten başka ayrıca 5 Bin-TL cezai şart ödeyecektir. Şirket sözleşmeyi tek taraflı olarak süresi dolmadan feshederse bayinin istemesi halinde bayinin şirketten aldığı ürünleri bayiye verdiği fiyat ile geri alabilir. Bayi tek taraflı olarak süresi dolmadan bayiliğini feshederse bayinin elindeki ürünleri şirket dilerse geri alabilir dilerse almaz.

Madde 19- Haklı Sebeplerle Fesih;

Diğer tarafın sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle sözleşme feshedilecek olursa, sözleşmeye aykırı davranan taraf diğer tarafın uğradığı tüm zararları ödeyecektir. Şirket sözleşmeyi haklı olarak feshederse bayinin istemesi halinde bayinin şirketten aldığı ürünleri bayiye verdiği fiyat ile geri alabilir. Bunun dışındaki hiç bir zararı karşılamaz. Bayi haklı olarak süresi dolmadan bayiliğini feshederse bayinin elindeki ürünleri şirket geri alır.

Bayiinin hedefleri tutturamaması, hedeflerden hoş görülemeyecek kadar geride kalması, gerekli taşıma vasıtalarını almaması ya da bunları standartlara uydurmaması, borçlarını ödemekte gecikmesi, rakip ürünlerin satışı veya üretimi ile uğraşması, kendi bölgesi dışında doğrudan veya dolaylı olarak aktif ticari politikalar izlemesi, dağıtım ağına veya sözleşme konusu ürünlerin imajına zarar verici davranışlarda bulunması ve bu sözleşmenin yüklediği diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi sözleşmenin feshi için haklı sebep olarak kabul edilir.

Madde 20- Diğer Sebeplerle Sözleşmenin Feshi;

Bayiinin ölümü ya da çalışamaz hale gelmesi halinde sözleşme ŞİRKET tarafından feshedilir. Ölüm halinde mirasçılarla devam edip etmemekte ŞİRKET tamamen serbesttir.

Madde 21- Uyuşmalık Halinde Etkili Mahkeme ve İcra Dairesi;

Bu sözleşme …./…./….tarihinde ……’da imzalanmış olup, uyuşmazlık halinde ……… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 22- Tarafların adresleri aşağıda isim ve unvanları yanında yazılı olan adreslerdir. Bu adresler tarafların yasal yerleşim yeri olarak kabul edilir. Taraflar arasındaki her türlü ihbar ve ihtar bu adreslere yapılmakla geçerli olarak yapılmış sayılır.

E-Posta: info@saraykeyfi.com
Whatsapp : 0554 188 00 02

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir