Ne tür şirket kurmalıyım?

ŞİRKET kuracakların, ne tür bir şirket kurmaları noktasında çoğu zaman tereddüt yaşadıkları, dolayısıyla edindikleri eksik veya yanlış bilgiler nedeniyle sonradan yanıldıkları, daha da ötesi kurdukları şirketlerin türünü sonradan değiştirerek ek külfetlere katlandıkları görülüyor. Girişimcilerin kuracakları şirket türünü seçerken, başta Türk Ticaret Kanunu (TTK), Vergi Kanunları ve iştigal konularıyla bağlantılı birçok mevzuatı dikkate alarak tercihte bulunmalarında fayda vardır. Tüm bunlar bir arada değerlendirildiğinde ve birçok açıdan bakıldığında, ikisinin de sermaye şirketi olmasına rağmen anonim şirketin limited şirkete göre daha avantajlı olduğu görülüyor.

ANONİM ŞİRKET DAHA AVANTAJLI

6102 sayılı yeni TTK’yla, anonim şirketlerin birçok avantajının yanında önceki yasal düzenlemelerin aksine tek ortaklı olarak dahi kurulabilmesinin önünün açılmasının akabinde birçok limited şirketin tür değiştirerek anonim şirkete dönüştüğü görülmüştür. Yeni kurulacak olan şirketlerde özellikle asgari esas sermaye miktarı şirket türü konusundaki tercihleri belirlemektedir. Limited şirketler asgari on bin lira sermaye ile kurulabilmekteyken bu rakam anonim şirketlerde elli bin liraya çıkmaktadır. Şirketin iştigal konusu bakımından elli bin lira sermayenin fazla olması halinde genellikle limited şirket tercih ediliyor.

Limited şirketlerde hisse devirleri mutlaka noter aracılığıyla yapılmak zorundadır. Bu da her hisse devri işleminde devreden ve devralan taraflar için noter masrafı anlamına gelmektedir. Anonim şirketlerde ise hamiline yazılı hisseler teslim yoluyla, nama yazılı hisseler ciro ve teslim yoluyla devredilebilir. Çıplak paylar ise alacağın temliki yoluyla devredilebilmektedir. Anonim şirketlerde ortakların ortaklıktan çıkarılması söz konusu değildir. Bunun tek istisnası, taahhüt edilen sermaye payının ödenmesinde temerrüde düşülmesi nedeniyle ihraçtır. Limited şirketlerde ise şirket ana sözleşmesinde belirtilen sebeplerle ya da haklı sebeplerin varlığı halinde bu haklı sebeplere dayanarak ortağın ortaklıktan çıkarılması mümkündür.

sirket

BAZI ANONİM ŞİRKETLER ÖZEL İZNE TABİ

Özel kanunlara tabi anonim şirketlere, özel hükümler dışında TTK hükümleri uygulanır. Bu nedenle, aşağıda sıralanan anonim şirketler, Ticaret Bakanlığı’nın ön izninden sonra kuruluş işlemlerini tamamlayabilirler. Bu şirketler sırasıyla; Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler.

Bu tür şirketlerin, esas sözleşme değişiklikleri başta olmak üzere ortaklık yapılarındaki değişiklik, genel kurul işlemleri gibi konularda Bakanlık izin veya onayına başvurmak zorundalar. Burada sayılan şirketler dışındaki şirketlerin hukuki durumu, niteliği ve işletme konusu ne olursa olsun kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri herhangi bir makamın iznine tabi değildir. Okurlarımızın bayramını kutlarım…

LİMİTED İLE ANONİM ŞİRKETLER ARASINDAKİ FARKLAR

LİMİTED ŞİRKETLER ANONİM ŞİRKETLER
l.Tek kişi ile kurulabilir. Azami ortak sayısı 50 kişidir. l.Tek kişi ile kurulabilir ortak sayısı sınırsızdır.
2.10.000.-TL Esas sermaye ile kurulabilir. 2.50.000.-TL esas sermaye, 100.000.-TL kayıtlı sermaye ile kurulabilir.
3. Tahvil çıkaramazlar. 3. Tahvil çıkarılabilir.
4. Şirket pay senedinin satışı genel kurul onayı gerekli olup, satış noterden yapılmalıdır. Ticaret sicilden de tescil edilmesi gerekmektedir. 4. Pay devri kolayca gerçekleştirilebilir. Noterden yapılma mecburiyeti yoktur. Hamiline yazılı pay senetlerinde teslim yeterlidir. Ticaret sicilde tescil mecburiyeti yoktur.
5. Şirket hissesi kaç yıl sonra satılırsa satılsın elde edilen kazanç gelir verqisine tabidir. 5. Şirket pay senedinin 2 yıl geçtikten sonra satılması durumunda elde edilen kazanç tutarı verqiye tabi değildir.
6. Halka açılma imkanı yoktur. 6. Halka açılma imkanı vardır.
7. Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu vardır. Şirketin Vergi, SGK primi borçlarının tahsil edilemeyen kısmından tüm malvarlığıyla sorumludur. 7. Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu yoktur. Anonim Şirketlerde ortağın vergi, SGK ve şirketin diğer borçlarından dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Tek sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye borcunu ödemesidir.
8. Şirket sermayesinde esas sermaye öngörülmemişse şirket ortaklarının 2/3’ünün kararıyla değiştirilebilir. 8. Şirket sözleşmesi ancak esas sermayenin yarısına tekabül eden ortakların kararıyla değiştirilebilir.
9. Limited şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. 9. Sermayesi 250.000.-TL ve üstünde olan şirketler bir avukatla danışmanlık anlaşması yapmak zorundadır.
10. Bakanlık iznine tabi konularda Limited Şirket kurulamaz. (Sigorta Şirketleri hariç) 10. Bakanlık iznine tabi konularda Anonim Şirket kurulması zorunlu.

TALHA APAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir