Kobi Nedir Kobi Kimdir?

KOBİ NEDİR ?

KOBİ, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler anlamına gelmektedir. Tanım olarak ise, “Yıllık, 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 40 milyon Türk lirasım aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler, girişimlerdir.” KOBİ’ler, kısıtlı olanaklarla piyasalara mal ve hizmet üretirler. Ekonomideki sorunlardan en çok etkilenen işletmeler olan KOBİ’ler, kriz dönemlerinin etkilerini büyük işletmelere kıyasla daha olumsuz yaşarlar. Ancak yine de ayakta kalmayı başarırlar. Aynı şekilde, ekonomik gelişme ve büyüme dönemlerinde de en büyük başarı hikayeleri KOBİ’lere aittir. KOBİ’ler, büyük işletmelere göre daha fazla katma değer yaratabilirler. KOBİ tanımlan, çeşitli kriterler barındırmaktadır ve KOBİ’ler bu kriterlere göre sınıflandınlır;

kobi

a- Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

b- Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

c- Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.”

Bir işletmenin KOBİ sayılabilmesi ve KOBİ’ler için hazırlanan düzenleme, teşvik ve hibelerden yararlanabilmesi için öncelikle yapısal ve mali özelliklerinin ilgili resmi tanıma uygun olması gerekmektedir.

KOBİ’NİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Türkiye’de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), işletme sayısının yüzde 99,8’ini, istihdamın ise yüzde 74,2’sini oluşturmaktadır. KOBİ’ler; değişen piyasa koşullanna hızla uyum sağlama becerileri, esnek üretim yapılan, dengeli büyüme modelleri, işsizliğin azaltılması, istihdam yaratılması ve yeni iş alanlan açılması gibi konulardaki katkılan ile ekonomik ve sosyal kalkınmaya büyük katkı sağlamakta ve ülke ekonomisini canlı tutmaktadırlar.

KOBİ’lerin temel özellikleri;

 • Düşük yatınm maliyetleri,
 • Bölgesel istihdam imkânı oluşturmaları,
 • Esnek yapılan,
 • Hızlı karar mekanizmalan,
 • Teknolojik yeniliklere yatkınlıklan,
 • Az yatınmla çok üretim ve çeşitlilik sunmalan,
 • Ekonomik dalgalanmalardan az etkilenmeleri, .
 • Talep değişikliğine hızla cevap vermeleri,
 • Talep çeşitliliğine kolay uyum sağlamaları,
 • Rekabete teşvik etmeleri,
 • Bölgeler arası dengeli kalkınma olanağı sağlamalandır.

Bunun yanında KOBİ’ler temel özellikleriyle;

 • Gelir dağılımındaki eşitsizliği minimuma indirirler,
 • Kişisel tasarrufları teşvik eder ve hareketlendirirler,
 • Büyük işletmelerin destekleyicisi ve tamamlayıcısı olurlar,
 • Demokratik toplumlann ve liberal ekonomilerin ana sigortasıdırlar.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir