Kobiler İçin Finansal Tablolar ve Tahminler

FİNANSAL TABLOLAR VE TAHMİNLER

İşletmenizi tanımanız, güçlü ve zayıf yanlarını analiz etmeniz ve planlarınızı yapabilmeniz açısından (inansal tablolar çok önemlidir.

Gelir tablosu: İşletmenin belli bir dönemde (mesela 01.01.2016 – 31.12.2016 arası) elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda elde ettiği o döneme ait net kân veya zararım gösteren finansal tablodur. Süreklilik gösteren ve göstermeyen gelir ve giderler; olağan gelir ve kârlar, olağan gider ve zararlar; olağan dışı gelir ve kârlar ve olağan dışı gider ve zararlar olarak ayn gruplar şeklinde gösterilmiştir.

kobi finans

Örneğin, yazın daha çok iş yapan bir mayo üreticisi için gelir tablosuna bakacak olursak:

gelir tablosu 1

Bilanço: İşletmenin belirli bir zaman noktasında sahip bulunduğu sermaye, varlık ve borç durumunu gösteren dengedir. Varlıklar aktifte, sermaye ve borçlar pasifte yer alır. Bilanço belli bir zamana ait (örnek: 31.12.2016) varlık (aktif), sermaye-borç (pasif) rakamlarım gösterir.

Örnek bilanço: Şirket kâr dağıtmıyor ve dağıtılmayan kârlar ile bilançoda öz-sermayeyi güçlendiriyor.

gelir tablosu 2

NAKİT AKIM TABLOSU

İşletmenin bir faaliyet dönemi içindeki nakit giriş ve çıkışlarını, kaynaklan ve kullanım yerlerini gösteren finansal tablodur. Dönem içinde oluşan net nakit artış veya azalışı nedenleriyle birlikte görülür. Aynı zamanda işletmenin nakit yaratma gücünü ölçmek ve gelecekteki para gereksinimi tahmin etmek için kullanılır.

Nakit akışlannı doğru öngörememek, yönetememek, işletme ne kadar iyi bir girişim olsa da, onu finansal çöküşe götürebilir.

Nakit akım tablosunu oluştururken nelere dikkat edilmeli?

  • Müşterilere satış peşin mi vadeli mi yapılacak?
  • Tedarikçilere avans ödemeler yapılacak mı?
  • Ürün/hizmet teslimat öncesi avans alınacak mı?
  • Tedarikçilere yapılacak ödemelerin vadeleri neler?
  • Aylık satış tahminleri yapılırken mevsimsellik faktörü göz önüne alınıyor mu?

Örnek Nakit Akım Tablosu: Ticari alacaklardaki artış, satışın parasının kasaya girmediğini gösterir. Dolayısıyla nakit akım tablosunda kardan düşülür. Ticari borçlarda azalma, şirket tedarikçisine borç ödemesi yaptığından kasadan çıkış anlamına gelir ve net kârdan çıkılır. Net nakit akışı kadar Kasa/Banka/Menkul Kıymetler kalemlerinde değişiklik olur.

34 35

(*) Vadeli satış yapılıyorsa, nakit yönetimi araçları (banka limitleri, ticari kredi kart limitleri vs) olması şarttır. Bunların maliyeti de satılan ürüne/hizmete eklenmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir