Kalkınma ajanslarının KOBİ’lere verdiği hibeler, 2016 yılı programları

Neredeyse 80 yıllık bir geçmişe dayanan ve ABD merkezli bir ekonomik kriz ortamında ilk örnekleri görülmeye başlayan Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA), bugün başta Amerika ve Avrupa kıtalarında olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde kurulan bir planlama aktörü olarak öne çıkıyor.

1980 sonrası yeni dünya düzeninde yerel kalkınma önem kazanırken, yerel odakların küresel sisteme eklemlenmesinde bölgesel ölçeğin önemi yeniden keşfedildi. Bu dönemde Avrupa ve Avrupa Birliği tabanlı çalışmalarda bölge kavramı, ekonomik kalkınmanın sağlanabileceği ve bölgesel dengesizliklerin giderilebileceği en uygun politika ölçeği olarak kabul gördüğünden, BKA’ların önemi daha da arttı. Kalkınma ajanslarının temel amacı, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak.

Dolayısıyla işsizlik sorununa çözüm arayan bölgesel kalkınma ajansları, hibe programlarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Kalkınma Ajansları Hibe Programları bölgesel düzeyde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmeyi, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamayı ve yerel potansiyeli harekete geçirmeyi hedefliyor. Bu anlamda K0-Bl’lere de önemli bir bütçe ayıran kalkınma ajansları, teknik destek ve mali desteklerle girişimciliğin gelişimine de katkı sağlıyor. Projeler, doğrudan finansman destekleri, proje teklif çağrısı, güdümlü proje desteği ve doğrudan faaliyet desteği başlıkları altında fonlanıyor.

Kalkinma ajanslari

Destek programları

Mali Destek Programı, başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesi olarak ifade ediliyor.

Doğrudan Faaliyet Desteği ise ajansın bölgesel kalkınmaya yönelik belirlenen öncelikler doğrultusunda tanımlanan faaliyetlere proje teklif çağrısı yapmaksızın sağladığı mali destek türü. Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak faaliyetlere destek sağlanıyor.

Teknik Destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla sağlanan destek. Güdümlü Proje Desteği ise üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, teknolojilerin geliştirilmesi, transferi, üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi gibi konuları kapsıyor. işletmelere verilen destek tutarı her program için değişmekle birlikte yüzde 25 ile 50 arasında. 2016 yılı için proje başına mali destek tutarı ise 50 bin TL ile 600 bin TL arası olarak belirlendi.

7 adımda hibe almanın yolları

 1. Ajanlar tarafından yılın belirli dönemlerinde mali destek programları ilan ediliyor. Program önceliklerine uygun bir proje fikirleri olan potansiyel başvuru sahipleri mali destek programlarına başvuru yapabiliyor.
 2. Ajansa proje başvuruları ilk olarak KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılıyor. Buradaki başvuru formu proje kurallarına göre doldurularak sisteme kaydediliyor. Daha sonra yazılı hali son başvuru tarihinden önce ajansa teslim ediliyor.
 3. Proje başvuru dönemlerinde ilan edilen önceliklere uygun proje fikri olan başvuru sahipleri ajanslar tarafından ücretsiz olarak verilen Proje Yazma Eğitimi’ne katılabiliyor.
 4. Bütçe kalemlerinin mümkün olduğu kadar detaylandırılması gerekiyor. Faaliyetlerde yer almayan bir bütçe kalemi, bütçe revizyonunda silinebiliyor.
 5. Projenin uygulanabilmesi için gerekli izin ve ruhsatlar temin edilmiş olması gerekiyor. Örneğin projeniz ÇED gerektiriyorsa, bu iznin alınması veya sözleşme aşamasına kadar sürecin tamamlanması şartı bulunuyor.
 6. Başvuru dönemi içerisinde gerekli belgelerin ajanslara iletilmesinin ardından proje değerlendirme süreci başlıyor.
 7. Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi’nin incelemeleri sonrasında, yönetim kurulu onayı ile birlikte ajansın mali destek programları kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan projeler belirlenmiş oluyor.

Kimler başvurabilir?

Ticaret ve sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı KOBİ statüsündeki işletmeler başvuru yapabiliyor.

İşletmenin, teklif çağrısı ilan tarihinden en az üç ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş gerektiği ifade ediliyor.

Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabiliyor. Bu nedenle ortaklar, ajansın faaliyet gösterdiği sınırlarda merkezlerinin ya da yasal şubelerinin kayıtlı olması’ dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini taşıması gerekiyor.

Projenin uygulama süresi içinde gerçekleştirebilecek, projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu işletmeler başvurabiliyor.

Başvuru sahibinin ya da ortağının hesaplarında veya vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekiyor.

13 kalkınma ajansı 232 milyon TL hibe veriyor

 • Trakya Kalkınma Ajansı
 • İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı, Yenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programı
 • Yaklaşık 23 milyon TL. Önümüzdeki yıl 25 milyon TL’ye çıkarılacak.
 • Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
 • Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, 14,2 milyon TL Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD), Teknik Destek Programı
 • Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
 • Havacılık, Raylı Sistemler ve Savunma Sanayi Programı, Bilecik Doğaltaş ve Mermer Sektörünün Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programları
 • 16 milyon TL
 • İstanbul Kalkınma Ajansı
 • Girişimcilik Mali Destek Programı
 • Toplam 30 milyon TL bütçe tahsis edildi. Başarılı olan projelere 1 milyon TL’ye kadar hibe sağlanacak.
 • Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
 • Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı
 • 19 milyon TL
 • Serhat Kalkınma Ajansı
 • İktisadi Gelişme Mali Destek Programı, Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
 • Özel sektöre 8 milyon TL ve kamu kesimine yönelik, 5 milyon TL olmak üzere toplam 13 milyon TL hibe desteği verilecek.
 • Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
 • Gelişen Sanayi Mali Destek Programı, Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı, Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı, Mikro İşletmeler Mali Destek Programı
 • 17 milyon TL
 • Doğu Marmara Kafkınma Ajansı
 • Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı
 • 20 milyon TL
 • Ipekyolu Kalkınma Ajansı
 • Proje Teklif Çağrısı, Doğrudan Faaliyet Desteği, Güdümlü Proje Desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Teknik Destek
 • Proje teklif çağrısına 5,2 milyon TL, doğrudan faaliyet desteğine 1,2 milyon TL, teknik desteğe 1 milyon TL, güdümlü proje desteğine 4 milyon TL ve cazibe merkezlerini destekleme programına 19 milyon TL olmak üzere 30,5 milyon TL hibe dağıtılacak.
 • Kuzey Anadolu Kalklnma Ajansı
 • Bütünleşik Turizm Projesi, Dünyanın Kapısını Üretiyoruz Projesi, Güdümlü Projeler, Teknik Destek Programı, Doğrudan Faaliyet Desteği, Mali Destek Programı
 • 9,3 milyon TL
 • Ahiler Kalkınma Ajansı
 • 2016 Yılı KOBİ Geliştirme Mali Destek Programı, Teknik Destek Programı, Güdümlü Proje Desteği
 • 9,4 milyon TL
 • Çukurova Kalkınma Ajansı
 • Proje Teklif Çağrısı, Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği
 • 8,2 milyon TL
 • Doğu Akdeniz Kafkınma Ajansı
 • Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı, ithalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı, Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı, Güdümlü Proje Desteği, Doğrudan Faaliyet Desteği, Teknik Destek Programı
 • 23,2 milyon TL

İSTANBUL KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ DOÇ. DR. ABDÜLMECİT KARATAŞ
“İstanbul’da girişimciliği güçlendireceğiz”

“Bu yıl İstanbul’da girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, yenilikçi ve yaratıcı girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ile İstanbul’un küresel rekabet gücünün artırılarak ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflediğimiz Girişimcilik Mali Destek Programını ilan ettik. Bu programda, İstanbul’da girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını ve işbirliğine dayalı, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla girişimciliğin geliştirilmesini konu alan projeleri destekleyeceğiz. Toplam 30 milyon TL bütçe tahsis edilen programda proje başvurulan tamamlanmış durumda. Bu programa sunulan 101 projenin önümüzdeki günlerde bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesi sonucu başarılı olan projelere 1 milyon TL’ye kadar hibe sağlanacak.”

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ TAMER DEĞİRMENCİ
“Savunma sanayi ve mermeri destekleyeceğiz”

“Birçok alanda çeşitli destek mekanizmaları ile özel sektörü destekliyoruz. Bu alanlar şimdiye kadar çevreden AR-GE’ye, turizmden kırsal ekonomik gelişime kadar birçok konuyu kapsadı. Bu yıl ise farklı olarak yüksek katma değerli, sektör odaklı mali destek programlarıyla havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi ile Bilecik doğaltaş ve mermer sektörünün geliştirilmesine yönelik projeler desteklenecek. Bu iki destek programına 16 milyon TL tahsis edildi. Havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörlerine yönelik program ile bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin üretim altyapılarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ile rekabet Bilecik’te one çıkan cioğaltas ve mermer sektöründe faaliyet göstermekte olan işletmelerin ürünlerin işlenmesi, enerji sarfiyatlarının düşürülmesi, yenilikçi ürünlerin tasarlanması ve üretilmesinin teşvik edilmesi yoluyla rekabet güçlerinin arttırılmasını amaçlanıyor. Ayrıca bu yıl proje başına 400 bin TL olan destek tutarı 600 bin TL’ye çıkarıldı.’’

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETER VEKİLİ DR. MEHMET ALİ ÇAKAL
“Bayburt özelinde desteklerimiz olacak”

“Ajansımız ve KOSGEB Erzurum Hizmet Merkezi Müdürlüğü arasında yapılan 2 yıllık protokol kapsamında periyodik olarak uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenliyor. Ayrıca, Teknik Destek programı bünyesinde başvuru olması durumunda kâr amacı gütmeyen kurum ; ve kuruluşlara da bu eğitimi verebilmeleri için eğitmen desteği sağlıyoruz. Bu yıla kadar sanayi/üretim, turizm, tarımsal altyapı gibi alanlarda desteklerimiz oldu. 2010 yılından itibaren, yaklaşık 65 milyon TL civarında hibe | kullandırdik. Bu yıl içerisinde tüm desteklerimizden toplam 14.2 milyon TL hibe kullandırılacak. Mali Destek Programı kapsamında kar amacı güden kuruluşlara S yönelik; imalat ve madencilik sektöründe faaliyet gösteren, yenilenebilir enerji kaynaklarmdan elektrik üretimi yapan, tarımsal çıktılardan ikincil üretim yapmak isteyen ve sadece Bayburt için geçerli olmak üzere; et veya süt üretim tesisi kurmak, mevcut olanı modemize etmek isteyen işletmelere destek verilecek. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik ise; canlı hayvan pazarlarının ve hayvan kesimhanelerinin kurulması ile doğal, yerel ve organik ürün/halk pazarlarının kurulmasına yönelik projeler desteklenecek.”

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ RAMAZAN ÇAĞLAR
“Turizm ve ihracatı destekleyeceğiz”

“2016 yılında turizm ve ihracat sektörlerine odaklanacağız. Turizm yönlü faaliyetler bölge tanıtımına yoğunlaşacak. Bütünleşik Turizm Projesi olarak T m. | adlandırılan ve 18 ay süreli tanıtım projesi kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile yakın işbirliği halinde çalışıyoruz. Ülkemizin uluslararası tanıtım stratejisiyle uyumlu olarak Home Of konseptini temel alarak tasarlanan projede Kastamonu, Çankm ve Sinop illeri turizm destinasyonlannın tanıtılmasına yönelik tüm iletişim araçları oluşturulacak. İkinci hedefimiz olan bölge ihracatının arttırılmasına yönelik olarak: ise Kümelenme Projesi kapsammda Tosya’daki kapı sanayicilerinin bir araya gelerek oluşturdukları Kapı Sanayicileri Derneği (KAPI-DER) ve ajansımız tarafından hazırlanan 1,8 milyon TL büyüklüğündeki ‘Dünyanın Kapışım Üretiyoruz’ projesi Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) programı kapsamında destekleniyor. 2016 yılı için kamu ve özel sektör kuruluşlarının kullanımına sunulmak üzere hibe desteklerine yaklaşık 9 milyon 300 bin TL.”

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ MUSTAFA AYHAN
“20 milyon TL bütçe ayırdık”

“Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olarak Doğu Marmara Bölge Planı (2014-2023) kapsamında saptanan öncelikli sektörler arasından seçilen makine imalat sektörüne yönelik 2014, 2015 ve 2016 yıllarında ‘Makine İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek ProgramTna çıkıldı. Destek programının genel amacı makina imalat sektöründe ithal edilen ve yüksek katma değerli ürünlerin bölgede üretilerek, bölgede yaratılan katma değerin artırılması ve ithalata olan bağımlılığın azaltılmasının sağlanması. 2016 yılı mali destek programlan ve teknik destekler için 20 milyon TL bütçe ayırdık.”

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ KAMİL TAŞÇI
Mali destekle 17 milyon TL hibe kullandıracağız”

“Gelişen Sanayi Mali destek Programı ile tıbbi cihaz, ekipman ve protezlerin imalatına yönelik, modern üretim hatlarının kurularak üretimde katma değerin ve istihdamın artırılmasını sağlayacak, bölgede yetiştirilen organik ürünlerin ve coğrafi işaretli ürünlerin paketlenerek pazara sunulmasını içeren, tıbbi ve aromatik bitkilerden gıda takviyesi, uçucu yağ, kozmetik ve medikal ürün üretimine yönelik projeleri destekliyoruz. Mikro İşletmeler Mali destek Programı ile makine-ekipman alımlan, iş planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patent başvurularına yönelik projeler, işletmelerde yeni ürün veya üretim yöntemlerini geliştirme amaçlı bölüm oluşturma, laboratuvar kurma, test cihazlan, sistem ve yazılım yatırım projelerini destekliyoruz. 2016 Yılı Mali Destek Programlan kapsamında 17 milyon TL hibe kuUandınlmasmı hedefliyoruz.”

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ BÜLENT ÖZKAN
“Zeytin ve zeytinyağına hibe vereceğiz”

“2016 yılı için İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından proje teklif çağrısı yöntemiyle iki program uygulanacak. Birisi, GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklanma Kullanımının ve Eneqi Verimliliğinin Arttırılması diğeri ise GAP mm Organik Tarım Değer Zinciri Uygulamaları Mali Destek Programı. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında uygulanması planlanan projeler konusunda çalışmalar devam ediyor. Güdümlü Proje Desteği kapsamında Zeytin Salamura Tesisi Ve Zeytinyağı Sabunu Üretim Tesisi Kurulumu Projesi’nin sözleşmesini imzaladık. Akıllı Referans Bina İnovasyon Merkezi projesi ise henüz başvuru aşamasında. Yine her yıl olduğu gibi bu yılda doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek aracılığıyla hibe kullandıracağız. 2016 yılı için 30.5 milyon TL hibe dağıtmayı öngörüyoruz.

SERHAT KALKINMA AJANSI PROGRAM GELİŞTİRME VE PROGRAM YÖNETİMİ BİRİM BŞK. OKTAY GÜVEN
“KOBİ’lere 5 milyon TL’lik kaynak sağlayacağız”

“2016 yılı içerisinde özel sektöre yönelik 8 Milyon TL ve kamu kesimine yönelik 5 Milyon TL olmak üzere toplam 13 Milyon TL hibe desteği vermeyi planlıyoruz. 2017 yılı için kesin bir rakam ifade etmek için henüz erken, ancak muhtemelen yaklaşık olarak bu yılki tutar kadar bir hibe desteği 2017 yılı içerisinde de verilecek. 2016 yılında özel sektöre yönelik uygulanan iki adet mali destek programı bulunuyor. Biri iktisadi gelişme mali destek programı, diğeri örnek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin geliştirilmesi mali destek programı. Her iki program da daha önceki yıllarda uygulandı. Ancak 2010-2015 yıllan arasında Serhat Kalkınma Ajansı sadece imalat sanayi ve turizm sektörlerindeki KOBİ’ler destekledi, 2016 yılında ise söz konusu iki sektöre ilave olarak motorlu araçların bakım ve onammı sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler de desteklenecek.”

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ ONUR YILDIZ
“15 milyon TL kaynak ayırdık”

“İlk olarak bölgemizde öne çıkan sektörlerde KOBİ’lerin ürün çeşitliliklerini artırmaları, katma değeri yüksek ürün üretebilmeleri amacıyla teknoloji yatırımları yapabilmeleri ve çevreye duyarlı üretim sistemleri kullanabilmeleri amacıyla Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı uygulanacak. Programa ayrılan toplam bütçe 5 milyon TL. İkinci destek programı ithal girdi bağımlılığının azaltılması ve bölgenin ihracat kapasitesinin artırılması ve ihracatın çeşitlendirilmesi öncelikleri çerçevesinde uygulanacak olan İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Söz konusu programa aynlan toplam bütçe 5 milyon TL. Son olarak sorumluluk bölgemiz olan Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde yer alan ilçeler arasındaki sosyoekonomik gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla imalat sanayi, turizm ve sosyal ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik altyapıların geliştirilmesi amacıyla uygulanacak olan Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı. 5 Milyon TL bütçeli program ile sorumluluk bölgemizde yer alan görece az gelişmiş 13 ilçede projeler desteklenecek. 3 mali desek programına 15 milyon TL’lik kaynak ayırdık.”

AHİLER KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ MEHMET FATİH YILDIZ
“İhtisaslaşma ve kümelenmeyi geliştireceğiz”

“2016 yılı KOBİ Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında 9 milyon TL hibe kullandıracak. Ayrıca 2016 yılının ikinci yarısında Teknik Destek programım kamuoyuna ilan edeceğiz. 2017 yılında ise çalışma programı kapsamında Bölge Planı eksenleri doğrultusunda yönetim kurulu onayı sonrasında destek verilmesi planlanıyor. Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme gelişme ekseni kapsamında girişimciliğin geliştirilmesi, üretimin çeşitlendirilmesi, ihtisaslaşma ve kümelenmenin geliştirilmesi, yenilikçi üretimin yaygınlaştırılması ve markalaşmamn artırılması hedefleniyor.”

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ DR. LÜTFİ ALTINSU
“Proje başına 25 ile 250 bin TL arasında destek”

“Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı adlı Proje Teklif Çağırışı kapsamında bölgemizdeki mikro işletmelerin kurumsallaşma, ürün geliştirme ve ürün çeşitlendirme yoluyla rekabet gücünün artırılmasını amaçlıyoruz. Programın bütçesi 7 milyon TL. Proje başına asgari 25 bin TL ve azami 250 bin TL destek sağlanıyor. Bu yıl mali ve kurumsal açıdan güçlü firmaları yarışın dışında bırakarak tüm kaynağımızı mikro işletmelerin büyümesi için kullanmayı hedefliyoruz. Program ile gıda-içecek, kimya-plastik, tekstil-hazır giyim, makine-metal işleri, metalik olmayan mineral ürünler, ayakkabıcılık, materyallerin geri kazanımı, mobilya imalatı, lojistik, turizm amaçlı asli konaklama tesisleri ve bilişim sektörleri desteklenecek.”

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ ESRA KOCABAŞ
“Faizsiz kredi desteği vereceğiz”

“Ajansımız 2016 yılı için Proje Teklif Çağrısı, Doğrudan Faaliyet Desteği, Teknik Destek ve Güdümlü Proje Desteği mekanizmalarıyla bölgeye destek sağlamayı hedefliyor. Henüz ilan edilen aktif bir program bulunmuyor. Birlikte programlara yönelik hazırlık çalışmaları devam ediyor, önümüzdeki aylarda destek programlarının ilan edilmesi planlanıyor. 2016 yılı için mevcut destek mekanizmalarıyla bölgeye yine destekler vermeyi planlıyoruz. Ajansımızın mevzuatı gereği verebileceği ancak uygulama altyapısı henüz oluşturulmamış ve uygulamaya konulmamış destek mekanizmaları da Faizsiz Kredi Desteği ve Faiz Desteği. Kalkınma Bakanlığı bünyesinde bu desteklerin uygulamaya konulması yönünde çalışmalar yapılıyor. Gerekli altyapının tamamlanmasının ardından biz de bölgemizde bu desteklerin uygulamasına başlamayı hedefliyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir