Yeşil büyüme odaklı iş fikirlerine 200 bin TL sermaye desteği

YEŞİL büyümeden tarıma, yenilikçi KOBÎ’lerin uluslararası işbirliği projelerinden spora yeni hibe çağrıları açıldı. Bunlardan ilki iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) açtığı “BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı.” Türkiye’de, Ar-Ge ve inovasyon odaklı girişimcilerin şirketleşme yolunda en önemli desteklerinden olan Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı kapsamında açılan çağrıyla, girişimcilerin yeşil büyüme alanına yönelmeleri teşvik edilecek. Girişimci adaylarının yeşil büyüme alanında sahip oldukları yenilikçi iş fikirlerine 200 bin TL hibe sermaye desteği verilecek.

Tematik alanda açılan ilk BİGG çağrısı olma özelliğine sahip bu çağrı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hazırlandı. Çağrı kapsamında 1. aşama faaliyetlerini yürütecek olan 63 uygulayıcı kuruluş tarafından 1 Eylül’de alınmaya başlayan iş fikri ön başvuru süreci 1 Kasım 2021’de sona erecek. Iş planı BİGG uygulayıcı kuruluşu tarafından onaylanan girişimciler, Programın 2. aşama başvurusunu 15 Aralık’ta başlamak üzere 30 Aralık 2021 günü saat 17.00’a kadar TÜBİTAK’a yapacak. 2. aşama desteği almaya uygun bulunan girişimcilerden Mayıs-Ha-ziran 2022 döneminde şirket kurmaları istenecek. Destek başlangıç tarihi de Haziran 2022 olacak.

ÖNCELİKLİ AR-GE KONULARI

Çağrı kapsamında, “Yeşil Büyümeye hizmet eden Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında” yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecek. Bunlardan ilki “iklim Değişikliği, Çevre ve Bi-yoçeşitlilik: iklim Değişikliği, Karbon salımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar” olacak. Bu çerçevede iklim değişikliğinin çölleşme/arazi tahribatıyla birlikte biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik yenilikçi çözümler, müsilajın oluşum mekanizmaları ile tetikleyen faktörlerin açığa çıkarılması, iklim değişikliği dahil su ekosistemlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi, kuraklığın yol açtığı su kıtlığı tehlikesi ile mücadeleye yönelik yenilikçi çözüm önerilerinin geliştirilmesinin de aralarında bulunduğu iş fikirleri desteklenecek.

bigg yesil yesil buyume

DÖNGÜSEL EKONOMİ

Başvuruların kabul edileceği bir diğer alan “Temiz ve Dön-güsel Ekonomi” olacak. Sanayide sera gazı emisyon azaltım kapasitelerinin yükseltilmesi ve enerji verimliliğinin yaygınlaştırılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar, sanayiden kaynaklı sera gazı emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler, demir-çelik sektöründe sıfır karbonlu üretime yönelik çözümler, tekstil ve deri sektörlerinde sürdürülebilir üretim ve karbon salımı ile sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar, yapay zeka tabanlı tedarik, lojistik ve dağıtım ağları optimizasyo-nu ve otomasyonu çözümleri (atık, emisyon ve maliyet azaltımı), sektörel enerji verimliliği malzemeleri ve otomasyonu çözümleri, sektörel enerji verimliliği malzemeleri üretimi gibi alanlardaki iş fikirleri desteklenecek.

Çağrı kapsamında desteklenecek başlıklar arasında “Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı”, “Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım” ve “Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım” olacak.

ÜCRETSİZ YER TAHSİSİ

63 uygulayıcı kuruluş girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecek. îş fikrinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması sürecini içeren hızlandırıcı programında, uygulayıcı kuruluşlar girişimcilere mentorluk, işbirliği ağlarının kullandırılması, iş planı hazırlama desteği, vb. hizmetler sağlayacak. Örneğin ODTÜ Teknokent TÜBİTAK’tan sermaye desteği almaya hak kazanan BÎGG girişimcisine ODTÜ Teknokent kuluçka merkezlerinde yer alma ve bir ODTÜ Teknokent şirketi olma fırsatı veriyor. BÎGG Akdeniz proje başvurusunun TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanması durumunda Antalya Teknokent ve AOSB kuluçka merkezlerinde ofis imkanı sunuyor.

Kapsamlı eğitim ve mentorluk programından danışmanlık desteğine kadar pek çok destek ile genç girişimcilerin yanlarında olduklarını söyleyen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, “Diğer uygulayıcı kuruluşlardan farklı olarak, panel değerlendirmelerinde başarılı olan girişimcilerin şirket kuruluş masraflarını Teknopark İstanbul A.Ş. olarak biz karşılıyoruz. Ayrıca girişimcilere proje süreleri boyunca kuluçkamızda ücretsiz yer tahsisi yapıyoruz. Lab desteği ve montaj atölyesi ve prototip geliştirme tarafında sunduğumuz destekler en çok tercih edilmemizin ana başlıkları. Uluslararası bağlantılara ulaşma desteğimiz de mevcut” dedi.

FİKİRLER PROJELENDİRİLİYOR…

Samsun Teknopark tarafından yürütülen BİGGSAMSUN programı kapsamında girişimciler; iş fikrinden şirket kurulum aşmasına kadar birçok alanda verilecek eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinden yararlanabiliyor. 2014’te faaliyetine başlayan, üniversite, kamu kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 33 ortakla faaliyetlerine devam eden Samsun Teknopark, kurumsal firma, yatırım ağları ve profesyonellerle paydaşlık ilişkisi kurarak, girişimcilere geniş bir platform sunuyor. Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Dr. Mustafa Mortaş, “Samsun Teknopark’ta girişimcilere yönelik ön kuluçka ve kuluçka ofisleri olmak üzere iki temel hizmet mevcut. Bu yapılar diğer girişimciler ile çalışma yapabilecekleri fiziki özellikte olup aralarında iletişim ve etkileşim oluşturmalarına imkân sağlayacak nitelikte. Samsun Teknopark bünyesinde bulunan OMÜ-Teknoloji Transfer Ofisi’nin girişimcilere yönelik bilgi paylaşımı sağlanması, fikri varsa bunun projelendirilmesi, fikirleri doğrultusunda hazırlanacak projelerine destek sağlanabilmesi için gerekli kaynak araştırılmasının yapılması ve bu projenin uygulanması sürecinde mentorluk yapılması gibi birçok desteği bulunuyor” dedi.

TARIMSAL AR-GE PROJELERİNE DESTEK

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Ar-Ge Destek Programı kapsamında yeni çağrıya çıktı. Tarımdan hayvancılığa, su ürünlerinden gıdaya, mekanizasyondan ekonomiye kadar toplam 40 başlıkta toplanan öncelikli Ar-Ge konuları kapsamında hazırlanacak proje başvurularının kabul edileceği Ar-Ge Destek Programı 17’nci çağrısı kapsamında; üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, sivil toplum ve meslek kuruluşları, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı bulunan özel sektör kuruluşları başvuru yapabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre çağrı için ayrılan bütçe 30 milyon TL olacak. Destek üst limiti ve destek oranı başvuruda bulunacak kurum ve kuruluşlara göre değişiklik gösterecek. Çağrı metine göre; üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri için bakanlık destek üst limiti 300 bin TL olurken, bakanlık destek oranı yüzde 100’e kadar çıkacak. Sivil toplum ve meslek kuruluşlarının projelerinde bakanlık destek üst limiti 300 bin TL, destek oranı en fazla yüzde 70 olacak, özel sektör kuruluşlarında ise destek üst limiti 3 milyon TL’ye, destek oranı yüzde 70’e kadar çıkacak.

Çağrı ile Öncelikli Ar-Ge konulan kapsamında hazırlanacak projelerde proje ortağı bulunması zorunlu olacak. Sadece “Tarım Ekonomisi Alanındaki Konular” başlığı altında yer alan iki konu kapsamında olan projelerde proje ortağı zorunluluğu olmayacak. Bu çağrı için başvuru yapılabilecek son tarih 8 Ekim Cuma günü saat 18.00 olacak. Şunu da aktaralım; Ar-Ge Destek Programı’nın başladığı 2007 yılından bugüne 454 projeye 108.5 milyon TL kaynak aktarıldı.

Faruk İNALTEKİN /Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü
“Program teşvik edici”

Değişen dünya ile ekonomi ve ticarette ortaya çıkan dönüşüm sonucunda, ülkemiz de kalkınma planlarında sürdürülebilir ve yeşil büyümeye önem vermeye başladı. Dünya genelinde ülkeler arası imzalanan mutabakatlar ve politika değişikliğine sebep olan kaynakların daha etkin kullanılması ve yeşil ekonomiye geçişin hedeflenmesi konuları TÜBİTAK’ın da dikkatini çekti. Bu kapsamda, 1512 BİGG Girişimcilik Destek Programı’nın yeni döneminde bu yöne bir odağı gündemine alarak çağrı konusu ve kapsamına değişiklikler gerçekleştirerek yeni çağrısına ‘yeşil büyüme’ odak alanıyla çıktı. Türkiye’de, Ar-Ge ve inovasyon odaklı girişimcilerin şirketleşme yolunda en önemli desteklerinden olan BİGG programı, yeni çağrı dönemiyle de girişimcileri yeşil büyüme alanına yönelmelerinde teşvik edici olacak. Ulusal ve uluslararası ekonomiye yön veren faaliyet alanları, Ar-Ge ve inovasyon sayesinde daha hızlı gelişebilir ve değişen dünyaya uyum sağlayabilir. Ülkemiz de bu değişime hızla uyum sağlayabilmek için girişimciliğe verdiği önemi her geçen gün artırıyor. BİGG programının yeni çağrısı da, girişimci adaylarının yeşil büyüme alanında sahip oldukları iş fikirleri ile ülke ekonomisine ve ticaretin gelişmesine katkı sağlayacak.

Eurostars-3 programı’nın ilk çağrısı açıldı

Yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde oluşturulan, uluslararası işbirliği projelerinin desteklendiği Eurostars-Programı’nın ilk çağrısı açıldı. Çağrı kapsamında, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecek. Edinilen bilgiye göre çağrı kapsamında TÜBİTAK’ın Türk ekiplerini destekleyeceği toplam kaynak 2.5 milyon euro olacak. Eurostars-3 2021 yılı çağrısına Türkiye’de yerleşik firmaların ve ülkemiz araştırmacılarının birlikte sundukları proje başvuruları alınacak. Eurostars proje başvurularında sermaye şirketleri önderliğinde yükseköğretim kurumlan, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapıları da ortak olarak yer alabilecek. Çağrı kapsamında destek üst limiti KOBİ’lerde yüzde 75’e, büyük ölçekli şirketlerde yüzde 60’a, üniversitelerde yüzde 100’e kadar çıkacak. Eureka’nın en önemli destek mekanizmalarından biri olan Eurostars-3 kapsamında açılan çağrılarda herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın, yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde sivil amaçlı Ar-Ge projeleri destekleniyor. Uluslararası çağrı için son başvuru tarihi 4 Kasım saat 14.00 (Orta Avrupa Saati], kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih 10 Kasım saat 17.00 (Türkiye Saati) olacak.

Bilal TOPÇU / Teknopark İstanbul Genel Müdürü
“En kapsamlı eğitim ve mentorluk programını uyguluyoruz”

BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı ile Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümü; kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesinin yanı sıra, ülkemizin başta AB olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğin korunması ve güçlendirilmesinin sağlanması hedefleniyor.

Bu çağrı ile girişimciler ihracat potansiyeli yüksek, katma değerli ürün veya hizmetler geliştirmek için ihtiyaç duydukları başlangıç sermayesi elde edebilecekler. Program içindeki mentorluk ve eğitim çalışmaları ile de sürekli gelişim içerisinde rakiplerinden ciddi oranda farklılaşma avantajını elde edecekler. BİGGCUBE programı ile girişimcilerin mevcut durum analizlerini yaparak sürece başlıyoruz. Girişimcilik yeteneği ölçme, etkin ekip kurma desteği sağlama, yatırım hazırlık ölçümlerini yapmak, iş fikri doğrulama çalışmaları ve teknopark firmaları ile eşleşme gibi pek çok destek sağlıyoruz. En kapsamlı eğitim ve mentorluk programını uyguluyoruz. Hukuk, finans ve FSMH danışmanlığı vb. alanlarda da girişimcilerimizin yanındayız. Montaj atölyesi, prototip geliştirme için destek, psikolojik destek, ıslak-kuru lab desteği, erken aşamada yatırımcılar ile bir araya gelme imkanlarımız ile geçmiş çağrılarda olduğu gibi bu yeni çağrıda da girişimcilerimize katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Spor araştırmalarına özel çağrı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 1001 Programı kapsamında “Spor Araştırmaları” başlıklı özel çağrı açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 10 Eylül’de açılan özel çağrıda, çevrim içi başvuru ve e-imza süreci 12 Kasım günü saat 23.59’da sona erecek. Çağrı araştırma konuları arasında spor eğitimi, spor elemanı yetiştirmede program geliştirme ve sporda istihdam, spor ve sağlık, e-sporun toplumsal, kültürel, eğitsel, ekonomik ve sağlık üzerine etkileri, profesyonel kaliteye eşdeğer sporcu malzemesi geliştirilmesi, sporcu biyomekaniği ve performans ölçüm araç ve gereçleri ile ilgili çalışmalar da yer alacak. Proje süresi azami 24 ay, destek üst limiti 720 bin TL olacak. Desteklenecek projelerde proje teşvik ikramiyesi ve kurum hissesi ödeneğinden de yararlanılacak. Sporun fizyoloji, psikoloji ve sosyoloji gibi birçok farklı dalla iç içe ve interdisipliner bir alan olduğuna dikkat çeken Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, dolayısıyla spor alanında yapılan araştırmaların da çok önemli olduğunu ve bu çağrı kapsamında yapılacak nitelikli çalışmaların yalnızca sağlık değil; sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel anlamda da Türkiye’ye büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Dr. Mustafa MORTAŞ / Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü
“Yeşil girişimler yatırımcıların dikkatini çekiyor”

Son yıllarda yatırımcıların dikkatini çeken bir konu haline gelen yeşil girişimler, yatırımcılar ve kitle fonlaması platformlarından farklı destekler almaya başladı. Üretilen yeni iş fikirleri yakın geleceğin en önemli iş alanlarını oluşturma potansiyeline sahip. Girişimciler için, yeşil büyümenin küresel çapta desteklenme konusunda kamu ve özel sektör boyutlarında öncelikli olması cazip fırsatlarından ilk yararlanabilenler olmak ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması bakımından da önem teşkil ediyor. AB ülkeleri gelecek 10 yılda en az 1 trilyon euro değerinde sürdürülebilir yatırım gerçekleşeceği öngörüsünde bulunurken, Avrupa Yatırım Bankası yeşil girişimlere özel destekleri adım adım hayata geçiriyor.

Türkiye’de ise verilen destekler artıyor. Melek yatırımcı ağları, kuluçka merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, TÜBİTAK destekleri gibi ulusal ve Horizon 2020 gibi uluslararası destek mekanizmaları bunlardan bazıları.

Samsun Teknopark olarak yürütücüsü olduğumuz BİGGSAMSUN destek programımızda girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürerek, 200 bin TL sermaye desteği ile şirketleşmelerine olanak sağlıyoruz.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir