KOSGEB desteklerinde ‘erken ödeme’ dönemi başlıyor

Yeni iş kurmak, işi büyütmek, yatırım yapmak gibi sıralayacağımız durumlarda Kosgeb desteklerinde erken ödeme uygulaması başlayacak.

KOSGEB desteklerinde ‘erken ödeme’ dönemi başlıyor. KOBİ’ler borçlanmadan projelerine start verebilecek. Teknolojik ürün yatırımı yüzde 100 desteklenecek. Destek üst limiti 5 milyon TL olacak. Hibe tutarı mikro işletmelerde yüzde 70’e çıkacak…

KOBİ’lere çifte müjde

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) KOBİ’lere ‘erken ödeme’ ve ‘yeni destek’ müjdesi geldi. KOSGEB desteklerinde ‘erken ödeme’ uygulaması başlatılacak. İşletmelere desteklenmesi öngörülen tutarın belli bir miktarı erken ödeme olarak ödenecek. Ön ödeme oranı, desteklemeye esas tutarın yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde her destek programının kendi özelinde düzenlenecek.

Öte yandan KOSGEB, yeni başlatılan KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’ ile teknolojik ürün yatırımına yüzde 100 destek verecek. Program ile öncelikle teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünleri ticarileştirmek, ithal ürünleri yerlileştirip Türkiye’de üretilmesini sağlamak, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak ve uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için KOBİ’lerin yapacakları teknolojik ürün yatırımları desteklenecek. Destek üst limiti 5 milyon TL olacak. Destek oranları mikro işletmeler için yüzde 70 hibe, yüzde 30 geri ödemeli; küçük orta ölçekli işletmeler için yüzde 60 hibe, yüzde 40 geri ödemeli olarak uygulanacak.

kosgeb destekleri

‘AVANS DÖNEMİ’ BAŞLIYOR

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, geçen hafta yapılan KOSGEB İcra Komitesi toplantısı öncesi KOBİ’lere müjdeler verdi. 1 Temmuz’da çıkan Üretim Reform Paketi’ndeki bir madde ile destekten yararlanacak işletmelere avans verilmesi imkanı getirildiğini belirten Özlü, KOSGEB İcra Komitesi toplantısında bu maddenin uygulamaya konulacağını açıkladı. Söz konusu ‘erken ödeme’ uygulamasının ise 11 Eylül’de başlayan, 20 Ekim günü 23.59’a kadar başvuruların toplanacağı ‘KOBİ Gelişim Destek Programı’ ile ‘KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’ kapsamında verilecek desteklerle başlayacağını söyledi.

Geçen hafta Para Dergisi’nin de duyurduğu KOBİ Gelişim Destek Programı çerçevesinde açılan çağrı kapsamında imalat sanayi sektöründeki KOBİ’lere verilecek destek tutarının üst limiti 300 bin TL geri ödemesiz, 700 bin TL geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL olacak. KOBİ Gelişim Destek Programı çağrısına proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekecek. KOBİ’lere proje bütçesinin yüzde 30’una kadar erken ödeme yapılacak. Üst limitler aşılmamak kay-dıyla uygun bulunan gider kalemleri ve tutarlarının KDV hariç kısmı üzerinden yüzde 60 oranında destek verilecek. İşletme sahibinin veya yüzde 50’den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması, orta yüksek veya yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösterilmesi, işletmenin KOSGEB veya diğer kamu kuramlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son üç yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması şartlarım sağlayan KOBİ’lerin projelerine, toplamda yüzde 10’a kadar ilave puan verilecek. Çağrı kapsamında toplam 500 milyon TL desteğin kullandırılacağı destek programına ilişkin başvuru kılavuzuna ve proje formatma KOSGEB web sitesinden ulaşılabiliyor.

Ön ödemenin yapılacağı diğer destek ise, önümüzdeki günlerde başvuruların alınmaya başlayacağı ‘KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’ olacak.

TEKNOLOJİYE YÜZDE 100 DESTEK

Bakan Özlü’nün müjdesini verdiği ‘KOBİ’lere Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’ ile teknolojik ürün yatırımına yüzde 100 destek verilecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde büyük işletmelere yönelik sürdürülen ‘Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’, KOBİ ölçeğindeki işletmeler için ise KOSGEB tarafından yürütülecek. Söz konusu destekle öncelikle teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün veya ürünleri ticarileştirmek, yurtdışmdan ithal edilmekte olan ürünleri yerlileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımları desteklenecek.

KOBÎ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’na KOSGEB tarafından belirlenen öncelikli alanlarda yer alan, KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, yurtdışı teknoloji bölgeleri, araştırma merkezleri, enstitüler, bilim parkları, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılarda Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan işletmeler yararlanacak. Ayrıca yurtiçi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, kamu araştırma enstitülerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, patent belgesi ile koruma altına alman, doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan, teknolojik ürün deneyim (TÜR) belgesi alan teknolojik ürüne sahip işletmeler de destek kapsamında olacak.

İLERİ TEKNOLOJİ ÖNCELİKLİ

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uz-kurt, diğer destek programlarında olduğu gibi işletmelerin KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabileceklerini söyledi. Uzkurt, şu bilgileri verdi: “Orta yüksek ve ileri teknoloji alanları ile makro politikalar kapsamında önceliklendirilen alanlar olacak. Örneğin, hasta izleme sistemlerinden bilgisayar ve tomografi cihazlarına, güneş fotovoltaik modüllerinden tarım makinalarma kadar geniş bir çerçevede öncelikli alanlar belirlenecek.”

MİKRO İŞLETMLELERE YÜZDE 70 HİBE

Yatırım projesi süresince makine-teçhi-zat ve yazılım giderleri desteği, üretim hattı tasarım giderleri, personel gideri desteği, eğitim ve danışmanlık desteği, eğitim ve danışmanlık desteği, yatırım için yeni bir alan kiralanması durumunda kira desteği verilecek. Yatırım sonrası üretime başlanması itibarıyla bir yıl süre ile personel ve enerji giderlerine destek verilecek.

Destek oranları mikro işletmeler için yüzde 70 geri ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli; küçük orta ölçekli işletmeler için yüzde 60 geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli oranı uygulanarak destek verilecek. Üretime konu ürün yüksek teknolojik alanda yer alan bir ürün ise yüzde 5 destek oranına ilave edilecek. Destek kapsamında alınacak makine teçhizatın yerli üretim olması önemli olup, yatırımın gerçekleşmesi için alınacak makine-teçhizat ve yazılım giderleri yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilecek. İşletmeler desteklenmesi ön görülen tutarın yüzde 25’i kadar erken ödeme alabilecekler. Destek kapsamında istenen teminat mektubu giderleri de yüzde 100 oranında desteklenecek.

Uzkurt, başvurusu kabul edilen işletmenin, taahhütnamesi onaylandıktan sonra ilk üç ay içerisinde desteklemeye esas tutarın yüzde 25’i kadarı için teminat karşılığında erken ödeme alabileceğini açıkladı.

Program çağrı esaslı olmayıp yıl içerisinde sürekli olacak. Yatırım projesinin süresi en çok 36 ay olup, kurul kararı ile altı aya kadar ek süre verilebilecek. Yatırım sonrası destek süresi ise bir yıl olacak. Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5 milyon TL’ye kadar çıkacak. Başkanlık; kalkınma planları, hükümet programları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilecek.

641 MİLYON TL’LİK KATMA DEĞER

Bakan Özlü, programın KOBİ’lere katkısına yönelik beklentileri de paylaştı. Buna göre programın teknolojik ürün odaklı yatırım yapmak isteyen KOBİ’ler için finansmana erişimi kolaylaştırması, yerli üretim bilincini artırması, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarda yoğunlaşmasını sağlaması, KOBİ’lerde nitelikli insan kaynağının oluşturması ve istihdamı artırması bekleniyor.

Programın çıktılarına yönelik projeksiyonlar da açıklandı. Buna göre program kapsamında 50 projenin desteklenmesi ile 250 yeni istihdam yaratılacak. KOBİ’lerin imalat sanayiinde oluşturduğu cari açığı ise yüzde 0.5 azalacak. Ayrıca verilen destek ile KOBİ’ler 64 milyon TL’lik bir katma değer yaratacak. Bu çerçevede desteğin 500 KOBİ tarafından kullanılması neticesinde 2 bin 500 yeni istihdam ile KOBİ’lerin oluşturduğu cari açığı yüzde 4 azaltması planlamakta olup, 641 milyon TL’lik bir katma değer yaratılması öngörüldü.

BAKANDAN ÇAĞRI

Bakan Faruk Özlü, hiçbir koşulda Türkiye’nin en dinamik ekonomi aktörleri olan KOBİ’leri ihmal etmediklerini ve etmeyeceklerini söyledi. KOSGEB’in başlattığı ‘sıfır faizli işletme kredisi’ kapsamında, 10 Şubat ve 11 Temmuz 2017 tarihleri arasında 247 bin 279 işletmeye 6.7 milyar TL destek verildiğini vurgulayan Özlü, “20 bin TL ile 50 bin TL arasındaki bu kredileri, özellikle ihtiyaç sahibi mikro işletmelere sağladık. Kullanılan kredilerin 1.5 milyar TL’lik faiz gideri, KOSGEB tarafından bütçe içinden karşılandı” diye konuştu.

Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve marka ile büyümek isteyen KOBİ’leri; bu destek programlarından faydalanmaya davet eden Özlü, “Beklentimiz, desteklerin ülkemize katma değer oluşturması, rekabet gücümüzü artırması ve yüksek teknolojili ürünlere dönüşmesidir. KOBİ’lerin Ar-GE ve inovasyon faaliyetlerinin yüksek teknoloji alanlarında yoğunlaşmasını istiyoruz” dedi.

Doç. Dr. Gürer BUDAK / Nanobiomed Eğitim Bilişim Dan. Ar-Ge Kurucu Direktörü
”Ölçek büyütmemizi sağlar”

Türkiye kurumlan ve politikaları çerçevesinde son 10 yıldır Ar-Ge’ye çok ciddi yatırım yapmaya başladı. Ancak Ar-Ge’ye yapılan bu yatırım sonrasında, ürünlerin nasıl ticarileştirileceği, endüstrileştirileceği ve global pazarlara aktarılacağı konusunda hazırlıksız bir dönem oldu.

Her iki çağrı da bu aradaki boşluğu değerlendirecek nitelikte. KOSGEB destekleri çok iyi organize edilmesine rağmen en büyük sıkıntısı harcanan masrafları önce kendinizin yapması.

Bu harcamayı beyan ettikten sonra kurumun ödeme planı çerçevesinde ödemeyi alıyorsunuz. Ancak KOBİ’ler harcamaları öz kaynaktan değil, aldıkları kredilerle yapıyor. Bu da ciddi bir faiz yükü ortaya çıkarıyor. Kritik harcamalar için önden avans verilmesi özellikle finans gücü olmayan ve ya da teminat gösteremeyen KOBİ’lerin, Ar-Ge’ye çok hızlı ve borç yükü olmadan başlamasına fırsat verecek. Nanobiomed, nanoteknoloji-nano tıp üzerine çalışıyor. Temel çalışma alanımız güdümlü ilaç dağılım sistemleri, kanser tedavisi, rejeneratif tıp ve tanı sistemleri.

Kanser tanısında kullanılabilecek yeni bir molekül keşfimiz iki yıl önce tüm dünyaya duyuruldu. Şu anda patent hazırlıkları ve endüstriyel seri üretim çalışmaları sürdürülüyor. KOSGEB’in ve devletin diğer kaynaklarından gelecek destekler bizim ölçek büyütme çalışmalarında çok faydalı olacak.

Profesör Dr. Cevahir UZKURT / KOSGEB Başkanı
”Yeni programlar yürürlüğe alınacak”

Proje değerlendirme kurulları tarafından değerlendirilen destek programlarında erken ödeme uygulanabilecek. Desteklemeye esas tutarın yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde her destek programının kendi özelinde bu oranlar düzenlenecek.

Yeni dönemde de hedef kitlemiz olan KOBİ’lerden gelen geri bildirimler değerlendirilerek destek programlarının daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Buna ek olarak bürokrasinin azaltılması çalışmaları kapsamında tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda temin edilerek işletmelere hızlı, kaliteli, basit ve daha düşük maliyetle destek ve hizmet sunulmasını sağlanacak. Öte yandan yeni dönemde makro politika dokümanları, stratejik planlar ve eylemler çerçevesinde yeni destek programlan yürürlüğe alınacak.

Hilal ÜNAL TÜRKAN / Gökser Makina Enerji Hortum İth. ve İhr. Sanayi Genel Müdür Yardımcısı
”Raflarda kalan ürünler hayata geçirilecek”

KOBİ diye tanımladığımız işletmeler projelerini kendileri fonlarken zorluk çekiyorlar. Desteklerde yapılacak ön ödemeyle KOBİ’lerin bu zorlukları aşması sağlanacak. Teknolojik Yatırım Destek Programı ile KOBİ’lerin yeni ürünler geliştirilmesi ve ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik yatırımlarına 5 milyon TL’ye kadar destek verilmesi çok önemli bir karar.

Bu destek, KOBİ’lerin uzun dönüşü olan yerlileştirme çalışmalarında, savunma ve havacılık projelerine büyük destek verecek. KOBİ’lerin yatırım gücü olmadığı için raflarda kalan ürünlerin hayata geçirilmesi için 5 milyon TL çok ciddi bir fırsat.

KOBİ’ler yapıları gereği değişimlere çok hızlı ayak uydururlar, bu nedenle destek bulmaları halinde Ar-Ge projelerini daha etkin tamamlarlar. Gökser Makine olarak biz genelde Ar-Ge projeleri olan bir KOBİ’yiz. Bizim gibi KOBİler için 5 milyon TL destek önemli.

Erdem Duhan ÖZENSOY / Kimetsan Yönetim Kurulu Üyesi
”Önden ödeme çok büyük fırsat”

Devlet desteklerini kullanabilmeniz için önce harcamayı yapmanız, daha sonra parayı almanız mümkün oluyordu. Türkiye’de çoğu şirkette nakit akışı ile ilgili sıkıntılar olduğu için önden ödeme yapılması, çok büyük bir fırsat. Belli bir geliri olan şirketler için bu ödeme belki çok önemli olmayabilir ancak Türkiye’de bu destekleri kullanacak şirketlerin yüzde 90-95’i için önemli olacağını düşünüyorum. KOSGEB bu zamana kadar Ar-Ge projelerine 450 bin TL hibeye kadar hibe desteği veriyordu. Bu limitlerin içinde kaldığınızda büyük projelerin finansmanı zor oluyordu. Yapmak istediğiniz yerli ikame ve katma değerli ürünlerde bu destekler yeterli olmuyordu. Kimetsan 32 yıldır faaliyet gösteren bir şirket. İlk olarak 11 yıl önce desteklerden yararlanmaya başladık.

Biz iki Ar-Ge, bir endüstri, bir de KOBİGEL projesi gerçekleştirdik. TÜBİTAK Ar-Ge ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı Ar-Ge projeleri de sürdürdük. Yeni destek paketinin uygulamaya geçmesiyle birlikte bizde destek için başvurmayı düşünüyoruz.

Hülya Genç Sert Kaya

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir