Yenilikçi Proje Getiren Kobilere Yüzde 75 Destek

KOBİ’lere yüzde 75 destek

Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecek.

Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ’ler için yüzde 75 olarak uygulanacak. Kabul edilen bütçenin yüzde 10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecek. Birden fazla transfer ödemesi [ön ödeme) verilebilecek.

TÜBİTAK, Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı kapsamında açtığı 21 çağrıyla özel sektörün “Ar-Ge ve özgün teknoloji” projelerini destekleyecek. Proje bütçe üst sınırı 500 bin ile 10 milyon TL arasında. Destek oranı KOBÎ’lerde yüzde 75 olacak.

TÜBİTAK, Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, otomotiv, sağlık, makine imalatı, gıda ve su öncelikli alanında açtığı 21 çağrı ile özel sektörün “ Ar-Ge ve özgün teknoloji” projelerine destek verecek. Türkiye’de yerleşik, katma değer oluşturan tüm sermaye şirketlerinin projeleriyle başvuruda bulunacağı çağrılarda, proje bütçe üst sınırı 500 bin ile 10 milyon TL arasında değişecek. Destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ’ler için yüzde 75 olacak.

Program kapsamında desteklenecek projeler arasında İnsansız Hava Araçları’na (IHA) monte edilebilecek minyatür yüksek çözünürlüklü optik kameralardan elektrikli araç simülasyon sistemlerinin geliştirilmesine, özgün bilgi güvenliği projelerinden 5G erişim ağı, çekirdek ağ, ara bağlanım teknolojilerinin tasarlanması ve prototiplerinin geliştirilmesine kadar birçok proje yer alacak. Sivil ve askeri alanlarda kullanılabilecek alçak dünya yörüngesinde (LEO) görev yapan uydulardan yüksek yer çözünürlüğüne sahip görüntü alabilen ve görünür spektrumdaki dalga boyunda çalışan kamera sistemleri ve optik bileşenlere yönelik projeler ile kömür ve biyoküt-le kaynaklarının ikili veya çoklu üretim uygulamaları için en uygun teknolojilerle değerlendirilmesine yönelik projelere de destek verilecek.

yenilikci proje destekleri

21 YENİ ÇAĞRIYA ÇIKILDI

TÜBİTAK, 1511- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı kapsamında 21 yeni çağrıya çıktı, altı yeni çağrı için de hazırlık yapıyor. îki gruba ayrılan çağrılar için son başvurular 2 ve 23 Eylül olarak belirlendi. Bilgi ve iletişim teknolojileri öncelikli alanında altı, sağlık öncelikli alanında iki, su öncelikli alanında bir, gıda öncelikli alanında bir olmak üzere toplam 10 çağrı için ön kayıt son tarihi 26 Ağustos, çağrı kapanış tarihi ise 2 Eylül 2016 olarak öngörüldü. Enerjide dört, makine imalatında dört, otomotivde üç olmak üzere toplam 11 adet çağrının ön kayıtta son tarihi 9 Eylül, çağrı kapanış tarihi ise 23 Eylül olarak belirlendi.

Program kapsamında çıkılan, 2016 yılının ilk çağrılarında Türkiye’nin öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanıyor. Sağlanacak desteklerle, teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi, özgün teknolojilerin geliştirilmesi, teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedefleniyor.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÜDÜMLÜ SİSTEMLERE DESTEK

Gömülü Sistemler Çağrı Duyurusu: “Seçilmiş Alanlarda Akıllı Gömülü Sistemlerin Geliştirilmesi” başlıklı çağrı ile çevresel sen-sörlerin entegre edildiği gözleme yönelik akıllı sistemler, akıllı şehir bilgilendirme sistemleri, eğitime yönelik akıllı sınıf uygulamaları, savunma sektörüne yönelik güdümlü sistemler ve biyogüvenlik için gömülü sistemlere yönelik projeler desteklenecek. Proje süresi 24 ay, proje bütçesi 2 milyon TL, ortaklı proje bütçesi 3 milyon TL ile sınırlı olacak. İşbirliği yapışma sınırlama getirilmeyecek. Çağrıda, üniversitelerden veya araştırma merkezlerinden teknik danışmanlıklar proje değerlendirmesinde dikkate alınacak.

5G STANDARTLARININ GELİŞİMİ

Genişbant Teknolojileri Çağrısı: TÜBİTAK 5G standartlarının gelişimine katkı sağlayacak projelere destek verecek. “Yeni Nesil İnternet Tekno-lojileri-5G” başlığı ile çıkılan çağrıda, 5G erişim ağı, çekirdek ağ ve ara bağlanım teknolojilerinin tasarlanması ve prototiplerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Devam eden 5G standardizasyonu çalışmalarım göz önüne alarak yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri çağrı kapsamında olacak. Çağrı kapsamında yeni nesil modü-lasyon ve kodlama teknolojilerini kullanan 5G modem prototiplerinin, 5G cihazdan cihaza veri iletişim protokollerinin ve prototiplerinin, Massive MIMO anten veya RF teknolojilerinin, yeni nesil radyo erişim ağ teknolojileri veya prototiplerinin, 5G için güvenlik protokollerinin, test-simülatör cihazlarının geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri desteklenecek.

5G’de yazılım tabanlı teknolojilerin öne çıkması ile ağ yönetimi ve planlama, güvenlik, sanallaştırma teknolojilerinin de bu çağrı kapsamında desteklenmesi öngörülüyor. Projelerden elde edilecek teknolojik kazanımlar ile Türkiye’nin uluslararası projelere katılımının artması ve firmaların uluslararası standart kuruluşlarında aktif rol alarak 5G standartlarının gelişimine katkı sağlaması amaçlanıyor.

DESTEK BÜTÇESİ 4 MİLYON TL

Proje süresinin 36 ay, proje bütçesinin ise 4 milyon TL ile sınırlandığı çağrıda, üniversitelerden veya araştırma merkezlerinden alınacak teknik danışmanlıklar proje değerlendirmesinde dikkate alınacak. En az bir üniversiteden veya araştırma merkezinden danışmanlık alınması zorunlu olacak. Alınacak danışmanlık hizmeti, proje bütçesinin en az yüzde 10’u en fazla yüzde 25’ini oluşturacak.

Proje kapsamında geliştirilen sistemlerin büyük ölçekli doğrulama testlerine yönelik kurulumlar destek kapsamı dışında olacak. Bu konudaki ihtiyaçlar hizmet alımı yolu ile karşılanabilecek. Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı 5 milyon TL’ye çıkacak. Toplamda en az iki üniversiteden veya araştırma merkezinden danışmanlık alınması zorunlu tutulacak. Ortaklı projelerde, birbirini tamamlayan birden fazla çağrı konusunu içeren prototip geliştirilmesi gerekecek.

İHA’LARA MİNYATÜR OPTİK KAMERA

Mikro-Nano-Opto-Elektronik Teknolojileri ve Yan İletken Teknolojileri Çağrısı: “Havacılık ve Uzay Sektörlerine Yönelik MEMS Tabanlı Sistemlerin, Alt Bileşenlerin ve Devrelerin Geliştirilmesi” başlığıyla açılan çağrıda havacılık ve uzay sektörleri için Türkiye’nin ihtiyacı olan algılayıcı sistemlerinin yerli tasarım ve üretimini teşvik etmek, var olan sistemlerin niteliklerini iyileştirmek ve yenileştirmek, bu alanda faaliyet gösteren firmaların yeteneklerini geliştirmek amaçlanıyor. Çağrı ile odaklanılacak projeler arasında İHA’lara monte edilebilecek minyatür yüksek çözünürlüklü optik kameralar başı çekiyor. Geliştirilecek kameralann İHA 1 ve İHA 2 sınıfı insansız hava araçlarına takılarak, birkaç yüz metreden birkaç kilometreye kadar irtifalardan hareketli görüntü alarak kullanıcıya izleme ve karar verme yeteneğini sağlaması amaçlanıyor.

Çağrı kapsamında GPS+INS entegrasyonu yapılmış LIDAR sistemlere yönelik projelerde desteklenecek. Bu çerçevede kendi başına hareket edebilen kara ve hava taşıtlarında, su kaynaklarının, orman, tarım ve erozyon alanlarının, ulaşım yollarının tespitinde kullanılabilecek yüksek çözünürlüklü LİDAR sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje süresi üst sınırı bu iki projede 24 ay, proje bütçesi ve ortaklı proje üst sınırı 2 milyon TL olacak.

3 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK

Çağrı kapsamında ayrıca LEO yörüngesinde görev yapan uydulardan yüksek yer çözünürlüğüne sahip görüntü alabilen ve görünür spektrumdaki dalga boyunda çalışan kamera sistemleri ve optik bileşenlere yönelik projelere de çağrı kapsamında destek verilecek. LEO yörüngesinde çalışabilecek kamera sistemlerinin günlük yaşamda; haritacılık, maden sektörü, tarım, ormancılık, afet yönetimi, su havzalarının belirlenmesi gibi sivil ve askeri alanlarda kullanılması amaçlanıyor. Bu kapsamdaki projelerde proje süresi üst sınırı 36 ay, proje bütçesi ve ortaklı proje üst sınırı 3 milyon TL olarak belirlendi.

Çağrı kapsamında yer alan tüm projelerde işbirliği ile ilgili kısıtlamaya gidilmeyecek, üniversiteler ile işbirliği tercih sebebi olacak. İşbirliğinde her ortağın rol, görev dağılımı ve projeye olan katkısı net olarak belirtilecek.

ÖZGÜN BİLGİ GÜVENLİĞİ PROJELERİ

Bilgi Güvenliği Çağrısı: “Yerli Güvenlik Yazılımlarının Geliştirilmesi” başlıklı çağrıda proje süresi üst sınırı 24 ay, proje bütçesi üst sınırı 2 milyon TL, ortaklı proje bütçesi üst sınırı 3 milyon TL olacak.

Açık Kaynak Yazılımlar Çağnsı: “Sektörel İş Zekası ve İş Akış Araçları” başlıklı çağrıda proje üst sınırı 24 ay, proje bütçesi üst smırı 1 milyon TL, ortaklı proje bütçesi üst sınırı 1.5 milyon TL olarak uygulanacak.

Bulut Bilişim Çağrısı: “Sektörel Uygulamalar ve Hizmetlerin Geliştirilmesi” başlıklı çağrıda proje üst sınırı 24 ay, proje bütçesi üst sınırı 1 milyon 250 bin TL, ortaklı proje bütçesi üst sınırı ise 1.5 milyon TL olacak.

İçeriğe Ait Başlıklar

ENERJİ

KAYIP KAÇAKLA ETKİN MÜCADELE

Güç ve Depolama Teknolojileri Çağnsı: “Elektrik Güç Dönüşümü, Elektrik iletim ve Dağıtımı, Akıllı Şebekeler Alanlarında Gömülü Sistemlerin Geliştirilmesi” başlıklı çağrı kapsamında, yenilenebilir eneıji kaynaklarının elektrik şebekesine optimum entegrasyonunun sağlanması, santrallerden üretilen eneıji ile talep arasındaki elektrik yüklerini dengeleyen akıllı şebeke sistemlerinin temel bileşenlerinin ve teknolojilerinin geliştirilmesini hedefleyen projelere entegre edilebilecek gömülü sistemlerin tasarımı yer alıyor. Çağrı ile akıllı eneıji tüketim yönetimi için donanım ve yazılımların geliştirilmesi, dağıtım bölgelerinde kayıp kaçakla etkin mücadele sağlayacak, sağlıklı ve güvenli veri alışverişi yapabilen, düşük maliyetle, erişilebilir, hassas ölçme düzenekleri ile otomasyon sistemlerinin desteklenmesi öngörülüyor.

Proje süresi üst sınırının 24 ay, proje bütçesi üst sınırının 2 milyon TL, ortaklı proje bütçesi üst sınırının ise 3 milyon TL olduğu çağrıda, işbirliği yapısında kısıtlamaya gidilmiyor. Üniversitelerden veya araştırma merkezlerinden teknik danışmanlıklar proje değerlendirmesinde dikkate alınacak.

GAZ ÜRETİMİ VERİMİ

Kömür ve Biyokütle Gazlaştırma Çağrısı: “Kömür ve Biyokütle Gazlaştırma ve Uygulama Teknolojilerinin Geliştirilmesi” başlıklı çağrı ile kömür ve biyokütle kaynaklarının ikili üretim (kojenerasyon) veya çoklu üretim (sıvı yakıt, gaz yakıt, kimyasal, elektrik, ısı, vb.) uygulamaları için en uygun teknolojiler ile değerlendirilmesi amaçlanıyor. Çağrı kapsamında geliştirilecek teknolojilerin düşük ve orta kaliteli kömürlere, biyokütle kaynaklarına veya bunların birlikte kullanımına uygun olması, gaz üretim veriminin yüksek olması ve çevresel etkilerinin standartlar tarafmdan belirlenen limit değerler içerisinde kalması bekleniyor. Çağrı ile Türkiye’nin genellikle düşük kalorili, yüksek kükürt, nem ve kül içerikli olduğu belirlenen 13 milyar ton linyit rezervinin etkin olarak değerlendirilmesi için kendine has tasarım veya teknolojilerin geliştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde kullanılamayan Türkiye’deki önemli biyokütle kaynaklarının değerlendirilmesi hedefleniyor. Çağrıda proje süresi 48 ay, proje bütçesi ve ortaklı proje bütçesi 5 milyon TL ile sınırlandı.

Güneş Eneıjisi Çağrıları: “Yeni Nesil Güneş Hücreleri için Yenilikçi Malzeme ve Teknolojilerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar” ile “Güneş Enerjisinin Depolanması Aşamasında Kullanılmak Üzere Bina Entegrasyonunun Sağlanacağı Sistemler için Yüksek Verimli, Maliyet Etkin, Uzun Ömürlü Yenilikçi Malzeme ve Malzemelerin Üretilmesi” başlıklarında iki çağrıya çıkıldı. İlk çağrıda proje süresi 48 ay, proje bütçesi ve ortaklı proje bütçesi 3 milyon TL ile sınırlandı. Güneş eneıjisinin depolanmasıyla ilgili ikinci çağrıda ise proje süresi üst sınırı 36 ay, proje bütçesi üst sınırı 1.5 milyon TL, ortaklı proje bütçesi üst sınırı 2 milyon TL olarak öngörüldü.

MAKİNE İMALATI

CNC TEZGAH BİLEŞENLERİ GELİŞTİRİLECEK

Robotik ve Mekatronik Çağrısı: TÜBİTAK, endüstriyel sektörlerde üretim artışının tetikleyicisi, aynı zamanda üretimde kalite ve verimliliğin belirleyicisi olan CNC işleme merkezlerinin ve işleme merkezleri bileşenlerinin geliştirilmesi için çağrıya çıktı. “CNC İşleme Merkezi” başlıklı çağrı ile 3-4 eksen CNC işleme merkezleri, beş ve daha fazla eksenli CNC işleme merkezleri ile CNC tezgah bileşenlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje süresi üst sının 36 ay olarak belirlendiği çağrıda proje bütçesi ve ortaklı proje bütçesi üst sınırı “CNC tezgah bileşenlerinin geliştirilmesine” yönelik projelerde 1 milyon TL ile sınırlandırılırken, diğer iki grupta ise 3 milyon TL olarak öngörülüyor. Projelerde üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacak.

Kalıp Tasanmı ve İmalatı Çağnsı: “Kalıp Tasanmı ve tmalatı-lleri Kalıp Teknolojileri” başlıklı çağrı ile Türkiye’de yetersiz olduğu değerlendirilen ileri kalıplama teknolojileri alanındaki dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik projeler desteklenecek. Proje süresi üst sınırı 24 ay, proje bütçesi ve ortaklı proje bütçesi üst sınırı 2 milyon TL olacak.

İmalat Teknolojileri Çağnsı: “İmalat Teknolojileri Şekillendirme ve Birleştirme Teknolojileri” başlıklı çağrıda proje süresi üst sınırı 24 ay, proje bütçesi ve ortaklı proje bütçesi üst sınırı 2 milyon TL olacak.

Akışkan Gücü Sistemleri Çağnsı: “Akışkan Gücü Sistemleri-Güç Transfer Üniteleri” başlıklı çağrıda proje süresi 24 ay, proje bütçesi 2 milyon TL, ortaklı proje üst sınırı 2 milyon TL ile sınırlanacak.

SAĞLIK

NİTELİKLİ HASTA BAŞI MONİTÖRÜ

Biyomedikal Ekipman Çağrılan: Sağlık alanında “Nitelikli hasta başı monitörünün geliştirilmesi” ve “Kapsül görüntüleme sistemlerinin ve alt bileşenlerinin geliştirilmesi” başlıklı iki çağrıya çıkıldı. İlk çağrı ile kritik hasta verilerini, yatak başı ya da taşınabilir cihazlarla, kablolu veya kablosuz olarak toplanmasına olanak verecek sistemlerle uzman sağlık personeline sunan yenilikçi hasta başı monitörlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje süresinin 12 ay, proje bütçesinin 500 bin TL, ortaklı proje bütçesinin 500 bin TL ile sınırlandığı çağrıda, işbirliği yapısında kısıtlama yer almıyor.

BÜTÇE 10 MİLYON TL’YE ÇIKABİLECEK

Sağlık alanında açılan ikinci çağrı ise ince bağırsağın görüntülenmesinde karşılaşılan komplikasyonları önleyecek, ayrıca anestezi altında uzun ve zahmetli bir süreçte gerçekleştirilen görüntüleme işlemini “hastaya anestezi ve zahmet vermeden” yapacak kapsül görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesine yönelik olacak. Görüntüleri kablosuz olarak vücut dışına aktarabilen kapsül görüntüleme sistemlerinin diğer bir avantajı ise ağızdan anüse kadar tüm gastrointestinal yolun görüntülenmesini sağlamak olacak. “Kapsül Görüntüleme Sistemlerinin ve Alt Bileşenlerinin Geliştirilmesi” başlıklı çağrı ile kapsül görüntüleme sistemlerinin, biyouyumlu kapsüllerin, mikro görüntüleme alt sistemlerinin geliştirilmesi, yenilikçi endoskopik kapsül görüntüleme sistemleri ve bu endosko-pik sistemlerin alt bileşenlerinin geliştirilmesine yönelik, ulusal sağlık teknolojileri sektörünün yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesine etkin katkı sağlanması hedefleniyor. Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin, hem katma değeri yüksek ve yenilikçi olması, hem de sağlık alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması bekleniyor.

Proje süresinin 24 ay, proje bütçesi ve ortaklı proje bütçesinin 1.5 milyon TL olduğu çağrıda, proje çağrı konusu olan ve tüm Ar-Ge çalışmalarını kapsayan, komple sistemin tüm alt bileşenleriyle beraber özgün ve yenilikçi yönleri ile gerçekleştirilmesi halinde, buna yönelik projeler için proje bütçesi üst sınırı 10 milyon TL ve proje süresi üst sınırı 48 ay olarak uygulanacak.

OTOMOTİV

ELEKTRİKLİ ARAÇ SİMÜLASYONU

Araç-Komponent Üretim Teknolojileri: Günümüzde, otomotiv endüstrisinde daha az yakıt tüketen, daha güvenli ve çevreye duyarlı binek, ticari ve askeri taşıtların prototip üretimine geçilmeden önce kompleksinin veya alt bileşenlerinin bilgisayar ortamında sayısal olarak tasarlanması, analizi ve testleri, en az sayıda prototip ile nihai ürüne ulaşılmasında önem kazanıyor. TÜBİTAK, “Bilgisayar Destekli Tasarım ve Benzetim (simülasyon) Sistemlerinin Geliştirilmesi” başlıklı çağrı ile araçların ve alt bileşenlerinin üretimine yönelik bilgisayar destekli tasarım ve simülasyon sistemlerinin özgün ve yerli alternatiflerinin oluşturulmasını hedefliyor. Çağrı kapsamında destek verilecek projeler arasında elektrikli, hibrit ve yakıt pilli elektrikli araç simü-lasyon sistemlerinin geliştirilmesi, hızlı, ucuz, yenilikçi, güvenilir gerçek prototipler ile sanal prototiplerin pekiştirilmesi ve bunu sağlayan donanımların pekiştirilmesi, dinamometre ile bütünleşik araç ve araç bileşen simüla-törlerin gerçekleştirilmesi projeleri de yer alacak.

Proje süresinin 36 ay, proje bütçesinin ve ortaklı proje bütçesinin 3 milyon TL ile sınırlandığı çağrıda, işbirliği yapısında kısıtlama yer almıyor. Araştırma kuruluşları veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden proje esas konusuna ilişkin danışmanlık alımları şeklinde iş birliği yapılması öneriliyor.

Gömülü Sistemler Çağrısı: “V2X Ürün ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi” başlıklı çağrıda proje süresi 24 ay, proje bütçesi 2 milyon TL, ortaklı proje bütçesinin 3 milyon TL ile sınırlanacak.

Malzeme Teknolojileri Çağrısı: “Metal Alaşımların Üretim Teknolojileri” başlıklı çağrıda proje süresi 36 ay, proje bütçesi ve ortaklı proje bütçesi 3 milyon TL olacak.

GIDA VE SU

AKILLI AMBALAJLARA DESTEK

Gıda Üretim Teknolojileri Çağrısı: “Akıllı-Aktif Ambalaj Malzeme ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi” başlıklı çağrıda proje süresi 24 ay, proje bütçesi 1.5 milyon TL, ortaklı proje bütçesi ise 1.5 milyon TL olacak.

Arıtma Teknolojileri Çağrısı: “Su Kalitesi İzle-me-Kontrol Cihaz ve Sistemlerinin Geliştirilmesi” başlıklı çağrıda proje süresi üst sınırı 24 ay, proje bütçesi üst sınırı 2 milyon TL, ortaklı proje bütçesi üst sınırı ise 3 milyon TL olacak.

Hazırlığı süren çağrılar

“1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı” kapsamında hazırlık çalışmaları devam eden ve yakın zamanda açılacak çağrılar şöyle:

  • Ekran Teknolojileri-Ekran Üretim Teknolojileri ve Makineleri
  • İçten Yanmalı Motor Teknolojileri-Hibrit Araçlara Yönelik Yenilikçi içten Yanmalı Motorlar
  • Tarla ve Bahçe Bitkileri-Tarla ve Bahçe Ürünleri
  • Tıbbi Tanı Cihazları-Doğum Öncesi ve Sonrası Tarama ve Tanı Kitleri
  • Düşük Tenorlu Cevher
  • Ana Kimyasal-Etken Madde Üretimi

Katma değer yaratan firmalar başvurabilecek

Çağrılara “Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında” belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilecek. Teknolojik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılmasında, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesinde ve özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici projeler desteklenecek.

Proje başvuru tarihi itibarıyla proje ekibinde proje konusuyla ilgili en az lisans düzeyinde firma çalışanı personel istihdam edilmeyen projeler hakem ataması yapılmadan ön incelemede reddedilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir