Yurtdışı fuar destekleri

İhracatı artırmak için pek çok teşvik yürürlükte. İhracatçılar için yurtdışı fuarlara katılım ve bu amaçla yapılan tanıtım harcamalarına yönelik destekler var…

PARA-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun, 7 Nisan 2017 Tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 31/03/2017 tarihli ve 2017/4 sayılı kararı ile yurtdışmda gerçekleştirilen fuarlara katılımlarının desteklenmesi güncel hale getirilerek, önceki tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Karar He katılımcıların yurtdışmda gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması vc ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Karar kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılıyor.

fuar

BAŞLICA DESTEKLER

a) Fuar katılımlarının desteklenmesi: Katılımcılar tarafından yurtdışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle destekleniyor. Söz konusu desteğe esas tutar, yurtdışı fuar organizasyonlarında her fuar için ayrı ayrı belirleniyor.

b) Yurtdışı fuar organizasyonlarına ilişkin organizatör tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi: Bakanlıkça görevlendirilen organizatörlerin, yurtdışı fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç ürünlerinin, sektörlerin, katılımcıların veya yurtdışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurtdışmda gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetlerinden Genelge’de belirlenenlere ilişkin yapmış oldukları harcamalar yüzde 75 oranında destekleniyor. Destek tutarı, yurtdışı fuarın genel nitelikli olması halinde 320 bin TL’yi, sektörel olması halinde ise 500 bin TL’yi geçemiyor. Sektörel nitelikli fuarlarda, Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, birinci fıkrada belirtilen 500 bin TL destek tutarına ilaveten, proje kapsamında yapılacak harcamalarının yüzde 75’i 320 bin TL’yi geçmemek üzere destekleniyor.

Bakanlıkça yayınlanan yurtdışı fuar organizasyonları listesinde bulunan fuarlar arasından Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen yurtdışı fuar organizasyonlarında organizatör tarafından oluşturulan “Türkiye Markası” stantlarma ilişkin yer kirası, stant kurulumu, nakliye ve organizasyon giderlerine ilişkin harcamalar destekleniyor. Bu projelerin İhracat Genel Müdürlüğü tarafından fuar öncesinde onaylanması gerekiyor.

c) Destek üst limitleri: Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurtdışı fuarın genel nitelikli olması halinde 50 bin TL’yi, sektörel nitelikli olması halinde 75 bin TL’yi, Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde 250 bin TL’yi geçemiyor. Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin yüzde 50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise yüzde 70’ini geçemiyor. Katılımcı bir takvim yılı içinde en fazla iki defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça belirlenen fuarlar için prestijli fuar katılımı desteğinden yararlanabiliyor. Karar kapsamında yer alan destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE+Yl-ÜFE)/2 oranında güncelleniyor.

UYGULAMA NASIL OLUYOR?

Karar kapsamında, destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik istenen bilgi, belge ve uygulamaya dair diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenecek Genelge ile belirleniyor. Karar kapsamında katılımcıya veya organizatöre haksız ve/veya yersiz ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanıyor. Karar’da düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar İle ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını ve üst limitlerini azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkili.

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğe yapılan atıflar 01/07/2017 tarihinden itibaren geçerli oluyor. Karar hükümleri 01/07/2017 tarihinden önce başlayan fuarlara gerçekleştirilen katılımlara ilişkin başvurularda uygulanamıyor.

Yerli şirketler, yurtdışı fuarlara katılırken hem kendi ürünlerini global piyasalarda tanıtıyor hem de, Türk markasını yurt dışında tanıtmaya çalışıyor. Bundandır ki, Ekonomi Bakanlığı da, bakanlığına bağlı sektörlere gerekli teşvik ve destekleri devamlı revize ediyor, firmaları da günün koşullarına göre desteklemeye devam ediyor. Ekonomi Bakanlığı’nm destekleri bununla kalmıyor; benzeri başka birçok destek de yürürlükte olup, çok sayıda firma bu desteklerden yararlanıyor.

TALHA APAK
Yeminli Mali Müşavir (YMM)
t.apak@apakymm.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir