Zafer Kalkınma Ajansı, 503 hibe projesine destek verdi

Yatırımcının ve girişimcinin yanında

Zafer Kalkınma Ajansı, mali destekler kapsamında 503 hibe projesine destek verdi ve bunlara 138 milyon TL kaynak aktardı. Toplamda 332 milyon TL tutarında yatırım bölgeye kazandırıldı. Afyonkarahisar özelinde ise 101 hibe projesi desteklendi ve 28.5 milyon TL kaynak aktarıldı. Kentte 69 milyon TLylikyatırım yapılması sağlandı…

ZAFER Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan ve “TR33 Bölgesi” olarak sınıflandırılan Bölgede hizmet vermek üzere kuruldu. Ajans Genel Sekreterliği Kütahya’da olup Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak’da ise Yatırım Destek Ofisleri aracılığıyla hizmet veriyor.

Ajansların kuruluş amaçlarından bir tanesi ulusal ölçekte hazırlanan kalkınma planlarının ve belirlenen stratejilerin yerelde uygulanmasını kolaylaştırmak ve yerel ölçekte planlama ve strateji geliştirme faaliyetlerini kuvvetlendirmektir. Bu doğrultuda, Ajans tarafından 2014-2023 yıllarını kapsayan Bölge Planı hazırlandı. Bunun dışında planlama çalışmaları kapsamında illere ilişkin verileri düzenli olarak toplamakta ve Bölge Planı’nın uygulanmasına yönelik daha ayrıntılı raporlar ve opcrasyonel programlar hazırlanıyor. Ajansın güncel çalışmalarından biri de Bölge Planı’nın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan ve Yerel Ekonomik Gelişme Programı (YEGEP) olarak adlandırılan il bazlı operasyoııel programlar. Afyonkarahisar l.YEGEP (2015-2017) kapsamında Bölge Planı’nda yer alan turizm, sanayi, ulaşım eksenlerine yönelik detaylı projeler ve faaliyetler belirlenmiş olup uygulama aşamasına geçilmiş ve kısa süre önce izleme-değerlen-dirme toplantısı gerçekleştirildi. Yine Bölge Planı’nda yer alan afet yönetimi, kentsel hizmetler ile insan ve toplum eksenleri üzerine hazırlanmış olan 2.YEGEP (2016-2018) çalışmasında; hayata geçirilmesi gereken projeler ve bunların uygulayıcısı olacak kurum ve kuruluşlar belirlendi. Bölge Planı’nda yer alan diğer maden, tarım, çevre ve enerji eksenlerine yönelik 3. YEGEP çalışması da hazırlanmış olup Bölgedeki ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak uygulama aşamasına geçildi.

zafer kalkinma ajansi
Zafer Kalkınma Ajansı

PROJE DESTEKLEME VE İZLEME FAALİYETLERİ

Ajans, 2010 yılından bu yana bölgedeki kamu kurumlan, özel sektör ve STKlara proje desteği veriyor. Bu destekler temel olarak 2 ana başlıktan oluşuyor. Bunlar teknik ve mali destekler. Ajans tarafından yapılan açıklamada, şu bilgiler veriliyor:

“Teknik destekler kapsamında paydaşlarımızın eğitim ihtiyaçlarını gidermekteyiz. Mevcut durumda 623 teknik destek projesine destek verilmiş ve 30.252 kişinin eğitim alması sağlanmıştır. Afyonkarahisar özelinde ise 165 teknik destek projesi desteklenmiş ve 9 bin 918 kişi eğitim almıştır. Mali destekler kapsamında ise paydaşlarımızın projelerine hibe desteği sağlamaktayız. Bu destek adı üzerinde hibe şeklinde olup herhangi bir geri ödeme talep edilmemektedir. Başardı bulup desteklemeye karar verdiğimiz projelerden tek beklentimiz projede yazılan faaliyetlerin yapılması ve taahhütlerin yerine getirilmesidir. Mevcut durumda mali destekler kapsamında 503 hibe projesine destek verilmiş, 138 Milyon TL kaynak aktarılmış ve paydaşlarımızın ortaya koyduğu eş finansman ile birlikte toplam 332 Milyon TL yatırım bölgemize kazandırılmıştır. Afyonkarahisar özelinde 101 hibe projesi desteklenmiş, 28.5 milyon TL kaynak aktarılmış ve toplam 69 milyon TL yatırım yapılması sağlanmıştır. Ayrıca Ajansımız tarafından 27 Aralık 2017 tarihinde ilan edilen Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP) ile Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı’na (ÇEDEP) 209 milyon TL bütçeli 158 proje başvurusu yapılmıştır. Afyonkarahisar’da GEKOP’a 17 proje, ÇEDEP’e ise 20 proje başvurusu gelmiş, GEKOP’tan 5 proje, ÇEDEP’ten ise 4 proje destek almaya hak kazanarak sözleşmeleri imzalanmıştır.”

GUDUMLU PROJE DESTEĞİ

Ajans tarafından yapılan açıklamada, bir diğer destek mekanizması olan Güdümlü Proje Desteğinde ise, yarışma usulü uygulanmadan, kritik öneme haiz ve özel sektöre doğrudan fayda sağlayacak nitelikteki büyük yatırım projelerine doğrudan mali kaynak aktarıldığını belirtiliyor. Açıklama, şöyle devam ediyor:

“Proje sözleşmesi imzalanarak hayata geçmeye başlayan Afyonkarahisar merkezli Mermerde Yüksek Verim Yüksek Katma Değer projesinden kısaca bahsetmek gerekirse, proje kapsamında Iscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisine “Mermer Akademisi” olarak adlandırılan bir merkez kurulacaktır. Mermer Akademisi sayesinde orta-düşük teknolojili bir sektör olarak sınıflandırılan mermer sektöründe Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri ile yeni ürünler geliştirmek, ara ve uç ürünler üretmek, sektörün eğitim ihtiyacını karşılamak ve pazarlama olanaklarını geliştirmek suretiyle Afyonkarahisar ili ve çevre illerde mermerden elde edilen katma değerin artırılması amaçlanmaktadır. Projenin 6 milyon TL olan toplam bütçesinin yüzde 75’ine karşılık gelen 4.5 milyon TL’si Ajansımız tarafından finanse edilmektedir.

2018 yılı itibariyle Ajanslar, bölge planları ve sektörel stratejiler ile uyumlu stratejik tercihlerini belirleyecekleri ve bu stratejileri destekleyecek Sonuç Odaklı Programları uygulamaya koymuştur. Zafer Kalkınma Ajansı olarak 2018 yılı Çalışma Programımız ile 5 adet sonuç odaklı programı uygulamaya koymuş bulunmaktayız. 2018-2020 yılları arasında uygulanacak olan bu programlardan biri Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SATUR SOP)’dır. Afyonkarahisar merkezli olarak TR33 Bölgesi’nde fizik tedavi ve rehabilitasyon odaklı sağlık turizmini geliştirmek ve sağlık turizmi uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren ilgili paydaşlar arasında etkin bir koordinasyon ve iş birliği mekanizması oluşturulması, hastane ve konaklama tesislerinde sağlık turizmi sektöründe ihtiyaç duyulan fiziki, teknik ve beşeri altyapıyı geliştirmek ve akreditasyonun sağlanması ve Bölge’nin fizik tedavi ve rehabilitasyon odağında tanınırlığını arttırmasının yanı sıra fuar ve organizasyonlara katılım sağlanacak ayrıca konuyla ilişkili olarak Ajans destek programlarına çıkılacaktır.

SATUR SOP kapsamında / 26-29.03.2018 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, MENA Ülkeleri Temsilcisi Mustafa GÖKSU, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Türk Havayolları ve Ajansımız işbirliği ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri – TR33 Bölgesi tanıtım turu ve B2B etkinlikleri organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Yine 19-20.04.2018 tarihlerinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren ilgili paydaşlar arasında etkin bir koordinasyon ve iş birliği mekanizması oluşturmak, sağlık turizmi konusunda ulusal ve uluslararası gelişmelerin değerlendirilerek TR33 Bölgesindeki paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin tespiti amacıyla Afyon Ko-catepe Üniversitesinde “Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Paneli” gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türk Havayolları, Ajansımız ve özel sektör iş birliği ile Güney Kore’nin seçkin gazetecileri ve seyahat köşe yazarlarından oluşan 21 kişilik heyete yönelik SATUR SOP faaliyetleri kapsamında tanıtım turu organizasyonu gerçekleştirilmiştir. 5-8.04.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Dünya Sağlık ve Spor Turizmi Kongresi ve Fuarına (Hestourex) Ajans olarak bu yıl da katılım sağlanmış, Bölge illerimizin termal, sağlık ve spor turizmi potansiyeli tanıtılmıştır.

Bir diğer sonuç odaklı programımız olan Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması Sonuç Odaklı Programı (GENÇ SOP) kapsamında genel amacımız gençlerin Afyonkarahisar’ı da kapsayan TR33 Bölgesi’nde istihdam edilebilirliklerini artırmak ve istihdam oranlarını yükseltmektir. Bu amaç doğrultusunda Bölgemizde genç girişimciliğinin artırılmasına yönelik strateji belgesi hazırlıkları devam etmekte olup 2019 yılı Şubat ayı içerisinde belgenin tamamlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Ajansımız ile TR33 Bölgesi İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında 21.11.2018 tarihinde “Okul Çağındaki Gençlerin Tasarım, Yenilikçilik ve Üretkenlik Kapasitelerinin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü” imza töreni gerçekleştirildi. Protokol ile TR33 Bölgesi’nin imalat sanayisinde dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak ve bölgede rekabetçi bir imalat sanayisini sürdürülebilir kılacak nitelikli iş gücü altyapısının oluşturulması için ilk defa bölgesel ve sistematik bir hareketi hayata geçirmek amaçlanmaktadır.”

YATIRIM TANITIM VE DESTEK FAALİYETLERİ

“Bölgemizin yatırım ortamına ilişkin en güncel ve doğru bilgilere tek elden, en hızlı bir şekilde Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerinde faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofislerimiz aracılığıyla ücretsiz olarak erişilebilir” denilen açıklamada, şu bilgilerle son buluyor: “Afyonkarahisar Yatırım destek Ofisimiz (AYDO), yatırımcılarımızın yatırım süreçlerinde kolaylaştırıcı bir rol üstlenmektedir. AYDO, ilimizin yatırım ortamı imkânlarının ve yatırımlarda devlet yardımlarının yatırımcıya doğru ve güncel olarak ulaştırılmasında, özellikle yatırım yeri araştırması, yatırım teşvik uygulamaları alanında uzmanlaşmış ekiple kurduğu network sayesinde yatırımcıların ildeki ilgili paydaşlarla hızlı ve güvenilir bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan yereldeki yatırım ofisi olarak hizmet vermektedir. Afyonkarahisar yatırım ortamı ile ilimizin yatırımcılara sunduğu avantajları anlattığımız ve Afyonkarahisar’da yatırım yapmalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini sunduğumuz firmalarla bağlantılarımızı koparmayarak sürekli iletişimde kalıyoruz.

2010-2018 yılları arası ve dâhilinde Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi tarafından yatırım yeri araştırması, yatırımlarda devlet yardımları, Ajans destekleri, diğer kurumların sağladığı yatırım ve proje destekleri hakkında toplam 2291 yerli ve 25 yabancı olmak üzere toplam 2316 yatırımcıya rehberlik, danışmanlık ve destek hizmeti verilmiştir. İlgili yıllarda destek olduğumuz ve yatırım kararı alan firma sayısı 64 adettir. Toplam yatırım bütçeleri 417 milyon TL ve öngörülen istihdam sayısı 833 kişidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir