Kobiler İçin Kosgeb Destekleri

E- KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi: Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylannın ve etkinliklerinin artırılması, KOBİ’lerin fekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.


Destek Unsurları: Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

F- TEKNOPAZAR-Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi: Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması, Teknolojik Ürüne yönelik Tanıtım ve Pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi.

Program Süresi: Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı süresi 12 ay’dır.

Başvuru Şartları: Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynaklan ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkım sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler, Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/ prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler başvurabilir.

G- Tematik Proje Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi: KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçlann karşılanması, KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması.

  • Çağrı esaslı tematik program desteklenecek proje giderleri
  • Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,
  • Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,
  • Sarf malzemesi giderleri,
  • Hizmet alım giderleri,
  • Genel idari giderler.

H- Kredi Faiz Desteği

Programın Amacı ve Gerekçesi: Kredi Faiz Desteği programlan ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,

  • Üretim, kalite ve standart larını artırmalan,
  • Finansman sorunlarının çözümü,
  • İstihdam yaratmaları,
  • Uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.

KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Karan gereğince 2008 yılma kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Karan kapsamında, halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalan ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandınlacak kredilerin faiz/kâr payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir